Norme metodologice

 Normă metodologică din 05/08/2004

privind emiterea atestărilor şi avizelor prevăzute de

Legea nr. 139/2000 privind activitatea de meteorologie

Publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 761 din 19 august 2004. Include modificările aduse prin următoarele acte: HG 715/2011

   CAPITOLUL I   Dispoziţii generale

   Art. 1.(1) Desfăşurarea corectă şi în siguranţă a activităţilor meteorologice necesită existenţa unor echipamente adecvate, a unui personal instruit, a unor metodologii ştiinţifice corespunzătoare de prelevare şi prelucrare a datelor meteorologice, iar în cazul elaborării de prognoze şi avertizări, a verificării gradului de realizare a acestora.

   (2) Ministerul Mediului şi Pădurilor este autoritatea publică centrală abilitată în emiterea de atestări de competenţă pentru activitatea de meteorologie.

   (3) Administraţia Naţională de Meteorologie, denumită în continuare ANM, este unitatea specializată în monitorizarea mediului aerian şi a suprafeţei subiacente, prin observaţii şi măsurători specifice privind starea şi evoluţia vremii, elaborarea de prognoze, avertizări şi studii meteorologice şi climatologice. Toate aceste activităţi sunt necesare pentru protecţia vieţii şi a bunurilor materiale la nivel naţional. În acest sens ANM reprezintă autoritatea tehnică naţională în domeniul activităţilor de meteorologie, altele decât cele de meteorologie aeronautică, fiind abilitată să emită avize meteorologice.

   Art. 2. – Prezentele norme metodologice, denumite în continuare norme, stabilesc cadrul legal, tehnic, unitar privind atestarea şi avizarea activităţilor de meteorologie.

   Art. 3. – Pentru aplicarea prezentelor norme, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

a) adăpost meteorologic: mijloc tehnic de protecţie a senzorilor împotriva radiaţiilor solare, intemperiilor, depunerilor de gheaţă;

b) elemente meteorologice: valorile parametrilor meteorologici măsuraţi şi observaţi şi care intră sub incidenţa prezentelor norme, dacă sunt destinate informării prin orice mijloace a comunităţilor umane, difuzării prin mass-media, elaborării de prognoze, avertizări, studii meteorologice şi climatologice şi, în general, asigurării protecţiei meteorologice a vieţii şi bunurilor;

c) informaţie meteorologică: caracterizări, aprecieri, comparaţii, comentarii referitoare la elemente meteorologice pentru o zonă geografică sau pentru un interval de timp, utilizate pentru descrierea stării vremii şi difuzate public;

d) interval de anticipare: intervalul de timp pentru care prognoza este valabilă;

e) măsurători meteorologice: determinarea cantitativă a valorilor parametrilor meteorologici: temperatura aerului, temperatura apei mării, temperatura solului, presiunea aerului, direcţia şi viteza vântului, precipitaţii, caracteristicile măsurabile ale norilor, umezeala aerului, grosimea depunerilor de gheaţă, grosimea stratului de zăpadă, descărcări electrice şi altele specifice domeniului;

f) observaţii meteorologice: evaluarea calitativă şi descrierea fenomenelor meteorologice complexe, care nu pot fi definite complet prin măsurători cantitative: pâclă, aer ceţos, ceaţă, vijelie, trombă, transport de zăpadă, viscol, descărcări electrice, starea cerului, starea suprafeţei solului, vizibilitate orizontală, transport de praf, transport de nisip, starea mării, furtună şi altele specifice domeniului;

g) personal calificat pentru a desfăşura activitate de prognoză a vremii: persoane cu studii superioare şi specializare, atestate în domeniul prognozei vremii;

h) personal calificat în climatologie: persoane cu studii superioare şi specializare, atestate în domeniul climatologiei;

i) personal calificat pentru efectuarea de observaţii şi măsurători meteorologice: persoane cu studii medii de specialitate sau studii medii şi specializare, atestate în domeniul observaţiilor şi măsurătorilor meteorologice;

j) prognoză meteorologică: descrierea calitativă şi/sau cantitativă, după caz, a evoluţiei unuia sau mai multor elemente meteorologice, pentru diferite intervale de anticipare, pentru diferite zone, cu scopul asigurării protecţiei vieţii şi bunurilor materiale;

k) prognoză meteorologică de interes general (prognoză generală): prognoză meteorologică ce descrie aspectul general al vremii;

l) prognoză meteorologică de interes specializat (prognoză specializată): prognoză meteorologică pentru un domeniu special de activitate sau pentru o zonă restrânsă;

m) reprezentativitate: caracteristică a amplasamentului unui punct de observaţie meteorologică, prin care datele rezultate pot fi considerate valabile pentru o suprafaţă mai largă din jurul punctului de observaţie;

n) studiu climatic: determinarea regimului meteorologic multianual, rezultat al interacţiunii dintre radiaţia solară, suprafaţa subiacentă şi circulaţia generală a atmosferei, prin analiza totalităţii şi succesiunii condiţiilor de vreme pe mai mulţi ani, incluzând atât pe cele cu frecvenţă mare, cât şi pe cele excepţionale înregistrate pe o perioadă lungă de timp;

o) studiu de fundamentare climatologică: analiza numai a unor elemente meteorologice specifice, pe perioade lungi de timp, necesare desfăşurării activităţilor din diferite domenii socioeconomice şi evaluării impactului acestor activităţi asupra mediului;

p) studiu meteorologic: analiza desfăşurării elementelor meteorologice pe un anumit interval de timp şi o anumită zonă geografică, în legătură cu efectele acestora în viaţa economico-socială sau activitatea dedicată aprofundării cunoştinţelor despre procesele meteorologice care caracterizează mediul atmosferic;

q) surse autorizate de date meteorologice: reţelele naţionale de radare meteorologice, de observaţii meteorologice de suprafaţă şi aerologice, sateliţii meteorologici, surse ale căror date circulă în cadrul schimbului internaţional, regional şi bilateral sub coordonarea şi controlul Organizaţiei Meteorologice Mondiale. Surse autorizate de date meteorologice sunt, de asemenea, staţiile de observaţii şi posturile meteorologice atestate de către autoritatea meteorologică naţională.

   CAPITOLUL II   Atestări de competenţă

   Art. 4. (1) Atestările de competenţă se emit de către Ministerul Mediului şi Pădurilor pe baza unui studiu de evaluare elaborat de ANM.

   (2) În scopul eliberării atestatelor de competenţă, în cadrul Ministerului Mediului şi Pădurilor se înfiinţează şi funcţionează Comisia de atestare în domeniul meteorologiei.

   (3) Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei de atestare în domeniul meteorologiei şi componenţa acesteia se aprobă prin ordin al ministrului mediului şi gospodăririi apelor.

   (4) Secretariatul Comisiei de atestare în domeniul meteorologiei se asigură de ANM.

   SECŢIUNEA I   Atestare de competenţă pentru efectuarea de observaţii şi măsurători meteorologice

   Art. 5. – În vederea elaborării studiului de evaluare necesar eliberării atestatului de competenţă pentru efectuarea de măsurători meteorologice, solicitantul va prezenta la ANM un dosar tehnic ce trebuie să cuprindă:

a) prezentarea scopului efectuării de măsurători meteorologice;

b) precizarea dacă rezultatul măsurătorilor va fi utilizat numai de către solicitant sau urmează a fi difuzat public; în acest din urmă caz se va menţiona şi mijlocul tehnic de difuzare;

c) documentaţia tehnică a senzorilor utilizaţi, care trebuie să conţină în mod obligatoriu domeniul şi precizia de măsurare, precum şi certificarea acestor senzori de către o autoritate recunoscută pe plan internaţional sau naţional, pentru efectuarea de măsurători meteorologice. În lipsa acestei certificări solicitantul este obligat să pună la dispoziţie ANM aceşti senzori în vederea certificării;

d) planul de amplasare a senzorilor şi caracteristicile adăpostului meteorologic utilizat, dacă este cazul. În vederea verificării reprezentativităţii, solicitantul va asigura accesul comisiei de specialitate în amplasamentul propus.

   Art. 6. – În scopul elaborării studiului de evaluare pentru efectuarea de observaţii asupra elementelor meteorologice, solicitantul va face, în plus faţă de prevederile art. 5, dovada că beneficiază de serviciile unui personal calificat.

   Art. 7.(1) În termen de maximum 30 de zile de la primirea dosarului tehnic, ANM va expertiza documentaţia, va inspecta amplasamentul şi va elabora studiul de evaluare.

   (2) Rezultatul evaluării va fi comunicat în scris solicitantului, iar studiul va fi înaintat Ministerului Mediului şi Pădurilor pentru eliberarea atestatului.

   SECŢIUNEA a II-a   Atestare de competenţă pentru elaborarea prognozelor meteorologice

   Art. 8. – În scopul întocmirii studiului de evaluare în vederea eliberării atestatului de competenţă pentru elaborarea de prognoze meteorologice, solicitantul trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

 1. să depună la ANM un dosar tehnic care să cuprindă:

a) dovada că dispune de date meteorologice din surse autorizate şi personal calificat pentru a desfăşura activitatea de prognoză;

b) descrierea metodelor, modelelor sau metodologiilor de prognoză, care trebuie să fie bazate pe principii ştiinţifice;

2.  să pună la dispoziţie ANM un şir de prognoze meteorologice elaborate pentru a se verifica gradul de realizare a acestora. Fiecare prognoză meteorologică va fi furnizată la un moment anterior începerii intervalului de prognoză la care se referă şi va fi evaluată în mod absolut, iar atunci când este posibil, comparativ cu alte prognoze disponibile, cu acelaşi interval de anticipare.

   Art. 9. – În termen de 30 de zile de la primirea dosarului tehnic, ANM va elabora un studiu de evaluare preliminar însoţit de un buletin de evaluare a gradului de realizare a prognozelor, care se vor înainta Ministerului Mediului şi Pădurilor pentru eliberarea atestatului.

   Art. 10.(1) Pentru eliberarea unei atestări provizorii, în cazul prognozelor pentru intervale de anticipare de până la 5 zile, se vor lua în considerare minimum 30 de prognoze succesive şi, respectiv, minimum 12prognoze pentru intervale de anticipare mai mari.

   (2) Pentru eliberarea atestării de competenţă propriu-zise, şirul continuu de prognoze trebuie să acopere minimum un an.

   (3) În cazul estimărilor prognostice anotimpuale şi anuale se poate proceda, atunci când este posibil, la verificări pe şiruri de date independente.

   Art. 11. – Atestatul provizoriu este valabil maximum 18 luni de la data emiterii.

   SECŢIUNEA a III-a   Atestare de competenţă pentru elaborarea studiilor meteorologice sau climatologice

   Art. 12. – În scopul realizării studiului de evaluare în vederea eliberării atestatului de competenţă pentru elaborarea studiilor meteorologice sau climatologice, solicitantul va depune la ANM un dosar tehnic din care să reiasă că dispune de:

a) date meteorologice din surse autorizate, cu o repartiţie spaţială corespunzătoare fiecărui nivel: naţional, regional, local;

b) şiruri de valori pe cel puţin 30 de ani consecutivi;

c) metode şi metodologii ştiinţifice de prelucrare climatologică, recunoscute pe plan naţional şi internaţional;

d) personal calificat în meteorologie sau climatologie pentru interpretarea ştiinţifică a datelor folosite.

   Art. 13.(1) În termen de maximum 30 de zile de la primirea dosarului tehnic, ANM va expertiza documentaţia şi va elabora un studiu de evaluare.

   (2) Rezultatul evaluării va fi comunicat în scris solicitantului, iar studiul va fi înaintat Ministerului Mediului şi Pădurilor pentru eliberarea atestatului.

   CAPITOLUL III   Aviz meteorologic

   Art. 14.(1) Avizul meteorologic se solicită în toate situaţiile prevăzute la art. 15-18.

   (2) În scopul eliberării avizului meteorologic, directorul general al ANM va numi prin decizie o comisie de avizare.

   (3) ANM va asigura secretariatul Comisiei de avizare.

   Art. 15. – În vederea obţinerii avizului meteorologic pentru amplasarea de construcţii supraterane, de obiective care emit în atmosferă fum şi pulberi, de reţele de înaltă tensiune sau de telecomunicaţii, de sisteme de irigaţii prin aspersie şi plantarea de perdele forestiere pe o distanţă de 500 m în afara zonei de protecţie a platformelor meteorologice, solicitantul va prezenta la ANM o documentaţie tehnică ce va cuprinde:

a) schiţa amplasamentului, în care se vor menţiona: distanţa minimă dintre obiectivul propus şi zona de protecţie absolută de 30 m din jurul platformelor meteorologice, înălţimea construcţiilor aferente obiectivului şi lăţimea acestora;

b) fişa tehnică în care se va menţiona tipul de activitate ce urmează a fi desfăşurată în obiectiv, cu specificarea dacă se produc trepidaţii sau emisii de fum şi pulberi;

c) caracteristicile reţelelor de înaltă tensiune sau de telecomunicaţii;

d) schiţa cu traseul conductelor de irigaţii, cu precizarea distanţei dintre zona de protecţie absolută a platformei meteorologice (30 m) şi aripa de ploaie;

e) schiţa amplasamentului reţelei forestiere preconizate, cu menţionarea înălţimii maxime la care aceasta va ajunge la maturitate.

   Art. 16. – Pentru avizarea amplasamentului unei noi unităţi meteorologice, cu instalaţiile aferente, necesare ca urmare a dezafectării unei unităţi similare din reţeaua naţională de supraveghere meteorologică, solicitantul va prezenta la ANM un dosar tehnic care va cuprinde:

a) schiţa amplasamentului ales, cu precizarea respectării reprezentativităţii meteorologice, conform Legii 139/2000, cu modificările şi completările ulterioare, şi a prezentelor norme;

b) procesul-verbal de omologare a amplasamentului, întocmit de către ANM;

c) schema reperelor de vizibilitate orizontală, pentru zi şi noapte, cu distanţele măsurate geodezic.

   Art. 17. – Pentru avizarea studiilor de fundamentare climatologică elaborate de persoane fizice sau juridice, altele decât ANM, solicitantul va prezenta studiul respectiv însoţit de următoarea documentaţie:

a) prezentarea tipului de activitate pentru care s-a elaborat studiul;

b) menţionarea sursei autorizate de date meteorologice, cu specificarea lungimii şirului de valori meteorologice utilizate pentru elaborarea studiului;

c) descrierea metodelor şi metodologiilor ştiinţifice, recunoscute pe plan naţional sau internaţional, de prelucrare a datelor meteorologice.

   Art. 18. – În scopul avizării punerii în circulaţie publică a unor date, informaţii, avertizări şi prognoze meteorologice, altele decât cele cu specific aeronautic, obţinute din activitatea meteorologică desfăşurată de persoane fizice sau juridice, altele decât ANM, solicitantul trebuie:

a) să prezinte documente privind sursa pentru fiecare tip de informaţii ce urmează a fi difuzate public şi acceptul furnizorului pentru difuzare;

b) să se angajeze în scris că va difuza corect informaţiile.

   Art. 19. – În termen de 30 de zile de la data primirii documentaţiei complete prevăzute la art. 15-18, ANM va întocmi un raport de evaluare.

   Art. 20. – În baza raportului de evaluare, Comisia de avizare va propune eliberarea sau neeliberarea avizului definitiv pentru activităţile prevăzute la art. 15, 17 şi 18 şi, respectiv, a unui aviz provizoriu pentru activitatea prevăzută la art. 16.

   Art. 21.(1) După înfiinţarea unei noi unităţi meteorologice Comisia de avizare va verifica concordanţa dintre documentaţia depusă de către solicitant şi realitatea din teren şi va propune acordarea sau neacordarea avizului definitiv.

   (2) Funcţionarea unităţii meteorologice pe baza avizului provizoriu nu este permisă mai mult de 3 luni.

 

   CAPITOLUL IV   Dispoziţii finale

   Art. 22. – Inspecţia Meteorologică Naţională va urmări încadrarea în condiţiile prevăzute prin prezentele norme şi, în cazul nerespectării acestora, va propune Ministerului Mediului şi Pădurilor suspendarea sau anularea atestării.

   Art. 23. – Inspecţia Meteorologică Naţională va controla periodic respectarea condiţiilor pentru care a fost eliberat avizul meteorologic de amplasament prevăzut la art. 15 şi 16. În cazul în care condiţiile au fost modificate şi afectează calitatea datelor, ANM va proceda la suspendarea sau anularea avizului.

   Art. 24. – În cazul neacordării atestării de competenţă sau a avizului meteorologic, solicitantul poate cere explicitarea motivelor care au condus la respingerea cererii. La solicitare se va răspunde conform legilor în vigoare.

   Art. 25. – Condiţiile prevăzute în prezentele norme, care au fost îndeplinite, sunt considerate valabile timp de 3 ani, perioadă în care se poate solicita o nouă atestare sau avizare.

   Art. 26. – Contravaloarea cheltuielilor efectuate de ANM pentru elaborarea studiilor necesare în vederea eliberării atestatelor de competenţă şi a avizelor meteorologice se recuperează de la solicitanţi pe baza tarifelor prevăzute în anexa nr. 1.

   Art. 27. Abrogat prin litera f) din Hotărâre nr. 715/2011 începând cu 22.07.2011.

   Art. 28.(1) Abrogat prin litera g) din Hotărâre nr. 715/2011 începând cu 22.07.2011.

   (2) Plata amenzilor cuvenite bugetului de stat se efectuează la unităţile Trezoreriei Statului sau la unităţile Casei de Economii şi Consemnaţiuni, iar o copie a chitanţei se predă de către contravenient agentului constatator sau se trimite prin poştă instituţiei din care acesta face parte, în termenul stabilit de lege.

   Art. 29. – Pentru serviciile prestate de ANM pe bază de tarife se va emite factura fiscală, iar achitarea sumelor se va face cu ordin de plată în contul curent al ANM sau prin depunere în numerar direct la casieria ANM.

   Art. 30.(1) Modelul şi conţinutul raportului de evaluare în vederea atestării sunt prezentate în anexa nr. 2.

   (2) Modelul şi conţinutul raportului de avizare sunt prezentate în anexa nr. 3.

   (3) Anexele nr. 1-3*) fac parte integrantă din prezentele norme.

    ___________

   *) Anexele nr. 1-3 sunt reproduse în facsimil.

   ANEXA Nr. 1

    Tarifele pentru operaţiunile de certificare, expertiză, examinare şi evaluare necesare pentru atestarea şi avizarea activităţilor prevăzute de Legea nr. 139/2000 privind activitatea de meteorologie

Tarifele pentru operaţiunile de certificare, expertiză, examinare şi evaluare necesare pentru atestarea şi avizarea activităţilor prevăzute de Legea nr. 139/2000 privind activitatea de meteorologie

       
  Nr. crt. OPERAŢIA Tariful (mii lei)/PERS
  1. Evaluarea documentaţiei privind pregătirea personalului ce urmează să facă observaţii meteorologice 250
  2. Examinarea personalului ce urmează să facă măsurători şi observaţii meteorologice 600
  3. Evaluarea documentaţiei privind pregătirea profesională a persoanelor ce urmează a fi atestate pentru realizarea de prognoze meteorologice 250
  4. Examinarea privind pregătirea profesională a persoanelor ce urmează a fi atestate pentru realizarea de prognoze meteorologice 400
  5. Evaluarea documentaţiei privind pregătirea profesională a persoanelor ce urmează a fi atestate pentru elaborarea de studii meteorologice sau climatologice 250
  6. Examinarea privind pregătirea profesională a persoanelor ce urmează a fi atestate pentru elaborarea de studii meteorologice sau climatologice 950
  7. Examinarea nivelului de cunoştinţe necesar pentru difuzarea de date meteorologice 300
  8. Examinarea nivelului de cunoştinţe necesar pentru difuzarea de informaţii meteorologice 950

       
  Nr. crt. OPERAŢIA (UM) Tariful (mii lei)/UM
  1. Expertiza privind documentaţia referitoare la un senzor utilizat pentru măsurători meteorologice 250
  2. Certificarea privind funcţionarea unui senzor utilizat pentru măsurători meteorologice 850
  3. Evaluarea documentaţiei privind caracteristicile standard ale unui adăpost meteorologic dedicat măsurătorilor meteorologice 200
  4. Expertiza unui adăpost meteorologic 350
  5. Evaluarea documentaţiei privind amplasarea unui post meteorologic 350
  6. Evaluarea documentaţiei şi expertiza pe teren privind reprezentativitatea amplasării unui post meteorologic 950*)
  7. Întocmirea procesului-verbal de omologare a amplasamentului unui post meteorologic 350
  8. Evaluarea documentaţiei privind amplasarea unei staţii meteorologice 600
  9. Evaluarea documentaţiei şi expertiza pe teren privind reprezentativitatea amplasării unei staţii meteorologice 1.200*)
  10. Întocmirea procesului-verbal de omologare a amplasamentului unei noii staţii meteorologice 350
  11. Evaluarea documentaţiei privind mijloacele de comunicare a măsurătorilor şi observaţiilor meteorologice către fondul naţional de date 600
  12. Evaluarea documentaţiei privind existenţa sursei de date autorizate necesare elaborării unor prognoze meteorologice cu caracter local sau regional 300
  13. Evaluarea documentaţiei privind existenţa sursei de date autorizate necesare elaborării unor prognoze meteorologice cu caracter naţional 600
  14. Expertiza privind bazele ştiinţifice ale unei metode de prognoză pentru intervale de timp de până la 5 zile 1.200
  15. Expertiza privind bazele ştiinţifice ale unei metode de prognoză pentru intervale de timp de peste 5 zile până la o lună 1.800
  16. Expertiza privind bazele ştiinţifice ale unei metode de prognoză pentru intervale de timp de peste o lună 2.400
  17. Evaluarea realizării unei prognoze cu anticipare de până la 5 zile pentru un parametru/o localitate 50
  18. Evaluarea realizării unei prognoze cu anticipare de peste 5 zile pentru un parametru/o localitate 60
  19. Buletinul de evaluare a gradului de realizare a metodei de prognoză meteorologică pentru care se cere avizul 2.400
  20. Evaluarea documentaţiei privind existenţa sursei de date autorizate necesare elaborării unor studii meteorologice 200
  21. Evaluarea documentaţiei privind existenţa sursei de date autorizate necesare elaborării unor studii climatologice 200
  22. Expertiza privind corectitudinea unui studiu de fundamentare climatologică 600
  23. Evaluarea documentaţiei şi expertiza în teren privind amplasarea de construcţii supraterane în zona de protecţie a unei staţii meteorologice 1.200*)

   *) Cheltuielile de delegaţie vor fi suportate de solicitant în conformitate cu normele existente pentru instituţiile bugetare.

   ANEXA Nr. 2

    Modelul şi conţinutul raportului de evaluare în vederea atestării

     
  M.M.G.A. Nr. …../……
  RAPORTUL DE EVALUARE Exemplar:
    Pagina:

         
    Se aprobă,
    SECRETAR DE STAT
    ……………………

           
  UNITATEA CE SE ATESTEAZĂ: Denumirea unităţii ………………
    Adresa …………………………
    Cod Registrul Comerţului …………
  ACTIVITATEA ATESTATĂ: ……………………………….
  Data cererii de evaluare Data evaluării Nr. pag.
  Cuprins  
  RAPORT DE EVALUARE ÎN VEDEREA ATESTĂRII
  Anexe  
  Anexa 1: Lista documentelor consultate Data intrării Data ieşirii Nr. pag
  Anexa 2: Documente de evaluare completate în vederea atestării Data intrării Data ieşirii Nr. pag
  Anexa 3: Lista activităţilor/zonelor evaluate în vederea atestării Data expertizei Nr. pag Obs.
  Anexa 4: Alte documente necesare în vederea atestării Data intrării Data ieşirii Nr. pag
  Certificarea achitării contravalorii evaluării ANM pentru atestare  
  Abrogat prin art. I, pct. 3, lit. i) din Hotărârea Guvernului nr. 715/2011  
  ŞEFUL COMISIEI DE EVALUARE ……………………………….

   Notă: Se va anexa:

   – copia procesului-verbal de constatare a Comisiei de atestare.

   ANEXA Nr. 3

    Modelul şi conţinutul raportului de avizare

       
  M.M.G.A. RAPORTUL DE AVIZARE Nr. …../…….
  Exemplar:
  ANM Pagina:

       
    Aprobat,
    DIRECTOR ANM,
  …………………..

         
  UNITATEA CE SE AVIZEAZĂ: Denumirea unităţii ………………
    Adresa …………………………
    Cod Registrul Comerţului …………
  ACTIVITATEA AVIZATĂ:  
  Cuprins  
  RAPORT DE EVALUARE ÎN VEDEREA AVIZĂRII  
  Anexe  
  Anexa 1: Lista documentelor consultate în vederea avizării Data intrării Data ieşirii Nr. pag
  Anexa 2: Documente completate în vederea avizării   Data ieşirii Nr. pag
  Anexa 3: Lista activităţilor/zonelor evaluate în vederea avizării Data expertizei Nr. pag Obs.
  Anexa 4: Alte documente rezultate în urma avizării Data intrării Data ieşirii Nr. pag
  Certificarea achitării contravalorii expertizei ANM pentru avizare  
  Abrogat prin art. I, pct. 3, lit. j) din Hotărârea Guvernului nr. 715/2011  
  ŞEFUL COMISIEI DE AVIZARE ……………………………….

   Notă: Se va anexa:

   – copia procesului-verbal de constatare a comisiei de avizare.

    ___________

    Tabelul a fost modificat prin litera j) din Hotărâre nr. 715/2011 începând cu 22.07.2011.

Situația meteo România: 22-09-2021 ora 00:00

 • ADAMCLISI

  22-09-2021 ora 00:00
  Temperatură: 10.5 ºC
  Vânt: 0.7 m/s, directia : S
  Nebulozitate: indisponibil
  Presiune: 1003.2 mb, variabila
  Umezeală relativă: 83%
 • ADJUD

  22-09-2021 ora 00:00
  Temperatură: 9.0 ºC
  Vânt: 1.9 m/s, directia : VNV
  Nebulozitate: indisponibil
  Presiune: 1009.7 mb, variabila
  Umezeală relativă: 76%
 • ALBA IULIA

  22-09-2021 ora 00:00
  Temperatură: 10.5 ºC
  Vânt: 0.5 m/s, directia : S
  Nebulozitate: indisponibil
  Presiune: 995.5 mb, in crestere
  Umezeală relativă: 69%
 • ALEXANDRIA

  22-09-2021 ora 00:00
  Temperatură: 12.3 ºC
  Vânt: 1.3 m/s, directia : SV
  Nebulozitate: cer senin
  Presiune: 1013.1 mb, stationara
  Umezeală relativă: 73%
 • ARAD

  22-09-2021 ora 00:00
  Temperatură: 11.9 ºC
  Vânt: 1.2 m/s, directia : N
  Nebulozitate: indisponibil
  Presiune: 1011.1 mb, in crestere
  Umezeală relativă: 65%
 • BACAU

  22-09-2021 ora 00:00
  Temperatură: 10.3 ºC
  Vânt: 0.4 m/s, directia : V
  Nebulozitate: cer acoperit
  Presiune: 1001.9 mb, variabila
  Umezeală relativă: 74%
 • BACLES

  22-09-2021 ora 00:00
  Temperatură: 8.9 ºC
  Vânt: 2.1 m/s, directia : VNV
  Nebulozitate: indisponibil
  Presiune: 985.3 mb, in crestere
  Umezeală relativă: 66%
 • BAIA MARE

  22-09-2021 ora 00:00
  Temperatură: 6.1 ºC
  Vânt: 3.9 m/s, directia : NNE
  Nebulozitate: cer partial noros
  Presiune: 1002.0 mb, variabila
  Umezeală relativă: 86%
 • BAILE HERCULANE

  22-09-2021 ora 00:00
  Temperatură: 10.2 ºC
  Vânt: 0.9 m/s, directia : NNE
  Nebulozitate: indisponibil
  Presiune: 1000.3 mb, stationara
  Umezeală relativă: 77%
 • BAILESTI

  22-09-2021 ora 00:00
  Temperatură: 12.8 ºC
  Vânt: 4.9 m/s, directia : V
  Nebulozitate: indisponibil
  Presiune: 1015.7 mb, in crestere
  Umezeală relativă: 66%
 • BAISOARA

  22-09-2021 ora 00:00
  Temperatură: 1.7 ºC
  Vânt: 1.5 m/s, directia : VNV
  Nebulozitate: indisponibil
  Presiune: 870.6 mb, variabila
  Umezeală relativă: 76%
 • BALEA LAC

  22-09-2021 ora 00:00
  Fenomen : ceata
  Temperatură: -3.1 ºC
  Vânt: 5.8 m/s, directia : NNV
  Nebulozitate: cer invizibil
  Presiune: 796.7 mb, in scadere
  Umezeală relativă: 100%
  Strat zăpadă : discontinuu la ora 21
 • BANLOC

  22-09-2021 ora 00:00
  Temperatură: 12.1 ºC
  Vânt: 2.1 m/s, directia : NV
  Nebulozitate: indisponibil
  Presiune: 1015.2 mb, in crestere
  Umezeală relativă: 79%
 • BARAOLT

  22-09-2021 ora 00:00
  Temperatură: 3.7 ºC
  Vânt: 0.5 m/s, directia : N
  Nebulozitate: indisponibil
  Presiune: 963.9 mb, in crestere
  Umezeală relativă: 86%
 • BARLAD

  22-09-2021 ora 00:00
  Temperatură: 10.8 ºC
  Vânt: 2.1 m/s, directia : NNV
  Nebulozitate: indisponibil
  Presiune: 1002.0 mb, variabila
  Umezeală relativă: 61%
 • BARNOVA (RADAR)

  22-09-2021 ora 00:00
  Temperatură: 6.8 ºC
  Vânt: 0.4 m/s, directia : N
  Nebulozitate: indisponibil
  Presiune: 975.7 mb, stationara
  Umezeală relativă: 86%
 • BATOS

  22-09-2021 ora 00:00
  Temperatură: 3.8 ºC
  Vânt: 0.4 m/s, directia : E
  Nebulozitate: indisponibil
  Presiune: 971.2 mb, stationara
  Umezeală relativă: 92%
 • BECHET

  22-09-2021 ora 00:00
  Temperatură: 13.2 ºC
  Vânt: 1.9 m/s, directia : VSV
  Nebulozitate: cer senin
  Presiune: 1018.3 mb, stationara
  Umezeală relativă: 68%
 • BISOCA

  22-09-2021 ora 00:00
  Temperatură: 4.9 ºC
  Vânt: 1.5 m/s, directia : NNE
  Nebulozitate: indisponibil
  Presiune: 923.6 mb, in crestere
  Umezeală relativă: 70%
 • BISTRITA

  22-09-2021 ora 00:00
  Temperatură: 5.3 ºC
  Vânt: 0.9 m/s, directia : ENE
  Nebulozitate: cer senin
  Presiune: 980.0 mb, variabila
  Umezeală relativă: 89%
 • BLAJ

  22-09-2021 ora 00:00
  Temperatură: 9.4 ºC
  Vânt: 1.6 m/s, directia : ENE
  Nebulozitate: indisponibil
  Presiune: 984.7 mb, in crestere
  Umezeală relativă: 67%
 • BOITA

  22-09-2021 ora 00:00
  Temperatură: 9.0 ºC
  Vânt: 0.9 m/s, directia : NNV
  Nebulozitate: indisponibil
  Presiune: 963.7 mb, in crestere
  Umezeală relativă: 83%
 • BOROD

  22-09-2021 ora 00:00
  Temperatură: 4.8 ºC
  Vânt: 1.2 m/s, directia : ESE
  Nebulozitate: indisponibil
  Presiune: 985.2 mb, variabila
  Umezeală relativă: 88%
 • BOTOSANI

  22-09-2021 ora 00:00
  Temperatură: 10.1 ºC
  Vânt: 1.6 m/s, directia : NNV
  Nebulozitate: cer acoperit
  Presiune: 1003.2 mb, in crestere
  Umezeală relativă: 72%
 • BOZOVICI

  22-09-2021 ora 00:00
  Temperatură: 8.9 ºC
  Vânt: 0.6 m/s, directia : NV
  Nebulozitate: indisponibil
  Presiune: 994.5 mb, in crestere
  Umezeală relativă: 81%
 • BRAILA

  22-09-2021 ora 00:00
  Temperatură: 10.7 ºC
  Vânt: 2.5 m/s, directia : NNE
  Nebulozitate: cer partial noros
  Presiune: 1021.2 mb, in crestere
  Umezeală relativă: 67%
 • BRASOV GHIMBAV

  22-09-2021 ora 00:00
  Temperatură: 7.6 ºC
  Vânt: 2.6 m/s, directia : V
  Nebulozitate: cer partial noros
  Presiune: 961.1 mb, in crestere
  Umezeală relativă: 72%
 • BUCIN

  22-09-2021 ora 00:00
  Temperatură: 1.5 ºC
  Vânt: 0.8 m/s, directia : NV
  Nebulozitate: cer senin
  Presiune: 875.2 mb, in scadere
  Umezeală relativă: 80%
 • BUCURESTI AFUMATI

  22-09-2021 ora 00:00
  Temperatură: 10.5 ºC
  Vânt: 1.2 m/s, directia : SE
  Nebulozitate: cer senin
  Presiune: 1012.4 mb, in crestere
  Umezeală relativă: 86%
 • BUCURESTI BANEASA

  22-09-2021 ora 00:00
  Temperatură: 9.8 ºC
  Vânt: 0.7 m/s, directia : NE
  Nebulozitate: cer partial noros
  Presiune: 1011.3 mb, in crestere
  Umezeală relativă: 98%
 • BUCURESTI FILARET

  22-09-2021 ora 00:00
  Temperatură: 10.6 ºC
  Vânt: 0.2 m/s, directia : NE
  Nebulozitate: cer partial noros
  Presiune: 1012.2 mb, stationara
  Umezeală relativă: 87%
 • BUZAU

  22-09-2021 ora 00:00
  Temperatură: 10.2 ºC
  Vânt: 2.6 m/s, directia : N
  Nebulozitate: indisponibil
  Presiune: 1012.1 mb, in crestere
  Umezeală relativă: 64%
 • CALAFAT

  22-09-2021 ora 00:00
  Temperatură: 14.0 ºC
  Vânt: 3.6 m/s, directia : V
  Nebulozitate: cer senin
  Presiune: 1015.8 mb, in crestere
  Umezeală relativă: 62%
 • CALARASI

  22-09-2021 ora 00:00
  Temperatură: 12.1 ºC
  Vânt: 1.8 m/s, directia : SV
  Nebulozitate: indisponibil
  Presiune: 1020.0 mb, variabila
  Umezeală relativă: 77%
 • CALIMANI (RETITIS)

  22-09-2021 ora 00:00
  Fenomen : ceata
  Temperatură: -4.0 ºC
  Vânt: 11.8 m/s, directia : NV
  Nebulozitate: cer invizibil
  Presiune: 798.4 mb, in scadere
  Umezeală relativă: 97%
 • CAMPENI (BISTRA)

  22-09-2021 ora 00:00
  Temperatură: 4.9 ºC
  Vânt: 0.6 m/s, directia : N
  Nebulozitate: indisponibil
  Presiune: 952.9 mb, in crestere
  Umezeală relativă: 94%
 • CAMPINA

  22-09-2021 ora 00:00
  Temperatură: 5.0 ºC
  Vânt: 0.9 m/s, directia : NNV
  Nebulozitate: indisponibil
  Presiune: 967.6 mb, in crestere
  Umezeală relativă: 93%
 • CAMPULUNG MUSCEL

  22-09-2021 ora 00:00
  Temperatură: 7.9 ºC
  Vânt: 1.7 m/s, directia : NE
  Nebulozitate: indisponibil
  Presiune: 942.7 mb, in crestere
  Umezeală relativă: 69%
 • CARACAL

  22-09-2021 ora 00:00
  Temperatură: 12.2 ºC
  Vânt: 2.5 m/s, directia : V
  Nebulozitate: indisponibil
  Presiune: 1009.2 mb, stationara
  Umezeală relativă: 72%
 • CARANSEBES

  22-09-2021 ora 00:00
  Temperatură: 7.6 ºC
  Vânt: 0.4 m/s, directia : NE
  Nebulozitate: indisponibil
  Presiune: 996.1 mb, in crestere
  Umezeală relativă: 94%
 • CEAHLAU TOACA

  22-09-2021 ora 00:00
  Temperatură: -2.5 ºC
  Vânt: 5.7 m/s, directia : VNV
  Nebulozitate: cer partial noros
  Presiune: 811.3 mb, variabila
  Umezeală relativă: 98%
 • CERNAVODA

  22-09-2021 ora 00:00
  Temperatură: 10.9 ºC
  Vânt: 0.7 m/s, directia : VSV
  Nebulozitate: indisponibil
  Presiune: 1012.5 mb, variabila
  Umezeală relativă: 97%
 • CHISINEU CRIS

  22-09-2021 ora 00:00
  Temperatură: 7.9 ºC
  Vânt: 0.8 m/s, directia : NV
  Nebulozitate: cer partial noros
  Presiune: 1013.5 mb, in crestere
  Umezeală relativă: 98%
 • CLUJ-NAPOCA

  22-09-2021 ora 00:00
  Temperatură: 5.2 ºC
  Vânt: 2.4 m/s, directia : SV
  Nebulozitate: cer senin
  Presiune: 975.8 mb, stationara
  Umezeală relativă: 85%
 • CONSTANTA

  22-09-2021 ora 00:00
  Temperatură: 13.2 ºC
  Vânt: 2.5 m/s, directia : V
  Nebulozitate: cer acoperit
  Presiune: 1020.4 mb, variabila
  Umezeală relativă: 74%
 • CONSTANTA - dig

  22-09-2021 ora 00:00
  Temperatură: 14.2 ºC
  Vânt: 3.3 m/s, directia : V
  Nebulozitate: indisponibil
  Presiune: 1021.7 mb, variabila
  Umezeală relativă: 72%
 • CORUGEA

  22-09-2021 ora 00:00
  Temperatură: 11.0 ºC
  Vânt: 3.5 m/s, directia : N
  Nebulozitate: indisponibil
  Presiune: 996.2 mb, in crestere
  Umezeală relativă: 99%
 • COTNARI

  22-09-2021 ora 00:00
  Temperatură: 9.4 ºC
  Vânt: 3.0 m/s, directia : N
  Nebulozitate: cer acoperit
  Presiune: 987.6 mb, in crestere
  Umezeală relativă: 68%
 • CRAIOVA

  22-09-2021 ora 00:00
  Temperatură: 10.9 ºC
  Vânt: 2.6 m/s, directia : V
  Nebulozitate: cer senin
  Presiune: 998.7 mb, stationara
  Umezeală relativă: 74%
 • CUNTU

  22-09-2021 ora 00:00
  Temperatură: 2.8 ºC
  Vânt: 3.4 m/s, directia : NNE
  Nebulozitate: indisponibil
  Presiune: 858.9 mb, stationara
  Umezeală relativă: 94%
 • CURTEA DE ARGES

  22-09-2021 ora 00:00
  Temperatură: 4.0 ºC
  Vânt: 0.5 m/s, directia : SE
  Nebulozitate: indisponibil
  Presiune: 969.2 mb, in crestere
  Umezeală relativă: 93%
 • DARABANI

  22-09-2021 ora 00:00
  Temperatură: 8.4 ºC
  Vânt: 2.7 m/s, directia : NNV
  Nebulozitate: indisponibil
  Presiune: 991.9 mb, variabila
  Umezeală relativă: indisponibil%
 • DEDULESTI-MORARESTI

  22-09-2021 ora 00:00
  Temperatură: 9.5 ºC
  Vânt: 3.0 m/s, directia : N
  Nebulozitate: indisponibil
  Presiune: 957.8 mb, in crestere
  Umezeală relativă: 65%
 • DEJ

  22-09-2021 ora 00:00
  Temperatură: 3.3 ºC
  Vânt: 0.2 m/s, directia : NNV
  Nebulozitate: indisponibil
  Presiune: 996.2 mb, variabila
  Umezeală relativă: 98%
 • DEVA

  22-09-2021 ora 00:00
  Temperatură: 8.2 ºC
  Vânt: 0.8 m/s, directia : SV
  Nebulozitate: cer acoperit
  Presiune: 996.3 mb, in crestere
  Umezeală relativă: 91%
 • DRAGASANI

  22-09-2021 ora 00:00
  Temperatură: 12.5 ºC
  Vânt: 1.8 m/s, directia : NE
  Nebulozitate: indisponibil
  Presiune: 988.7 mb, in crestere
  Umezeală relativă: 58%
 • DROBETA TURNU SEVERIN

  22-09-2021 ora 00:00
  Temperatură: 14.2 ºC
  Vânt: 2.1 m/s, directia : NNV
  Nebulozitate: cer senin
  Presiune: 1013.4 mb, in crestere
  Umezeală relativă: 57%
 • DUMBRAVENI

  22-09-2021 ora 00:00
  Temperatură: 5.9 ºC
  Vânt: 0.5 m/s, directia : E
  Nebulozitate: indisponibil
  Presiune: 986.4 mb, in crestere
  Umezeală relativă: 100%
 • DUMBRAVITA DE CODRU

  22-09-2021 ora 00:00
  Temperatură: 7.6 ºC
  Vânt: 1.6 m/s, directia : E
  Nebulozitate: indisponibil
  Presiune: 955.4 mb, stationara
  Umezeală relativă: 62%
 • FAGARAS

  22-09-2021 ora 00:00
  Temperatură: 8.2 ºC
  Vânt: 2.0 m/s, directia : VSV
  Nebulozitate: indisponibil
  Presiune: 974.2 mb, in crestere
  Umezeală relativă: 97%
 • FETESTI

  22-09-2021 ora 00:00
  Temperatură: 8.9 ºC
  Vânt: 3.5 m/s, directia : V
  Nebulozitate: indisponibil
  Presiune: 1015.4 mb, variabila
  Umezeală relativă: 100%
 • FOCSANI

  22-09-2021 ora 00:00
  Temperatură: 8.4 ºC
  Vânt: 0.3 m/s, directia : NE
  Nebulozitate: cer partial noros
  Presiune: 1016.9 mb, variabila
  Umezeală relativă: 74%
 • FUNDATA

  22-09-2021 ora 00:00
  Temperatură: 1.4 ºC
  Vânt: 3.1 m/s, directia : NE
  Nebulozitate: indisponibil
  Presiune: 867.8 mb, in crestere
  Umezeală relativă: 93%
 • GALATI

  22-09-2021 ora 00:00
  Temperatură: 10.9 ºC
  Vânt: 1.8 m/s, directia : N
  Nebulozitate: cer acoperit
  Presiune: 1014.3 mb, in crestere
  Umezeală relativă: 59%
 • GIURGIU

  22-09-2021 ora 00:00
  Temperatură: 10.4 ºC
  Vânt: 0.7 m/s, directia : V
  Nebulozitate: cer senin
  Presiune: 1019.4 mb, stationara
  Umezeală relativă: 94%
 • GORGOVA

  22-09-2021 ora 00:00
  Temperatură: 11.2 ºC
  Vânt: 1.4 m/s, directia : N
  Nebulozitate: indisponibil
  Presiune: 1022.3 mb, in crestere
  Umezeală relativă: 68%
 • GRIVITA

  22-09-2021 ora 00:00
  Temperatură: 10.7 ºC
  Vânt: 5.2 m/s, directia : N
  Nebulozitate: indisponibil
  Presiune: 1017.2 mb, variabila
  Umezeală relativă: 66%
 • GURA PORTITEI

  22-09-2021 ora 00:00
  Temperatură: 14.1 ºC
  Vânt: 3.8 m/s, directia : NNV
  Nebulozitate: cer acoperit
  Presiune: 1021.9 mb, in crestere
  Umezeală relativă: 69%
 • GURAHONT

  22-09-2021 ora 00:00
  Temperatură: 4.9 ºC
  Vânt: 1.8 m/s, directia : E
  Nebulozitate: indisponibil
  Presiune: 1003.7 mb, in crestere
  Umezeală relativă: 98%
 • HARSOVA

  22-09-2021 ora 00:00
  Temperatură: 10.5 ºC
  Vânt: 0.8 m/s, directia : VNV
  Nebulozitate: indisponibil
  Presiune: 1017.6 mb, in crestere
  Umezeală relativă: 88%
 • HOLOD

  22-09-2021 ora 00:00
  Temperatură: 6.8 ºC
  Vânt: 2.4 m/s, directia : ENE
  Nebulozitate: indisponibil
  Presiune: 1005.3 mb, variabila
  Umezeală relativă: 86%
 • HOREZU 1550

  22-09-2021 ora 00:00
  Temperatură: 1.6 ºC
  Vânt: 6.8 m/s, directia : N
  Nebulozitate: indisponibil
  Presiune: 847.7 mb, in scadere
  Umezeală relativă: 79%
 • HUEDIN

  22-09-2021 ora 00:00
  Temperatură: 7.0 ºC
  Vânt: 3.0 m/s, directia : S
  Nebulozitate: indisponibil
  Presiune: 958.8 mb, variabila
  Umezeală relativă: indisponibil%
 • IASI

  22-09-2021 ora 00:00
  Temperatură: 10.1 ºC
  Vânt: 1.1 m/s, directia : VNV
  Nebulozitate: cer acoperit
  Presiune: 1013.9 mb, in crestere
  Umezeală relativă: 71%
 • IEZER

  22-09-2021 ora 00:00
  Fenomen : ceata
  Temperatură: -1.5 ºC
  Vânt: 4.0 m/s, directia : ESE
  Nebulozitate: cer invizibil
  Presiune: 823.5 mb, variabila
  Umezeală relativă: 98%
 • INTORSURA BUZAULUI

  22-09-2021 ora 00:00
  Temperatură: 4.1 ºC
  Vânt: 0.9 m/s, directia : NNV
  Nebulozitate: indisponibil
  Presiune: 942.4 mb, in crestere
  Umezeală relativă: 96%
 • JIMBOLIA

  22-09-2021 ora 00:00
  Temperatură: 12.3 ºC
  Vânt: 1.7 m/s, directia : N
  Nebulozitate: indisponibil
  Presiune: 1015.8 mb, in crestere
  Umezeală relativă: 77%
 • JOSENI

  22-09-2021 ora 00:00
  Temperatură: 1.6 ºC
  Vânt: 1.8 m/s, directia : SSE
  Nebulozitate: cer senin
  Presiune: 935.7 mb, in crestere
  Umezeală relativă: 93%
 • JURILOVCA

  22-09-2021 ora 00:00
  Temperatură: 11.6 ºC
  Vânt: 6.1 m/s, directia : N
  Nebulozitate: indisponibil
  Presiune: 1017.7 mb, in crestere
  Umezeală relativă: 64%
 • LACAUTI

  22-09-2021 ora 00:00
  Temperatură: -1.8 ºC
  Vânt: 7.0 m/s, directia : VNV
  Nebulozitate: cer acoperit
  Presiune: 823.6 mb, in crestere
  Umezeală relativă: 98%
 • LUGOJ

  22-09-2021 ora 00:00
  Temperatură: 8.9 ºC
  Vânt: 0.6 m/s, directia : SSV
  Nebulozitate: indisponibil
  Presiune: 1010.7 mb, in crestere
  Umezeală relativă: 100%
 • MAHMUDIA

  22-09-2021 ora 00:00
  Temperatură: 10.1 ºC
  Vânt: 6.4 m/s, directia : N
  Nebulozitate: indisponibil
  Presiune: 1002.2 mb, in crestere
  Umezeală relativă: 72%
 • MANGALIA

  22-09-2021 ora 00:00
  Temperatură: 11.9 ºC
  Vânt: 3.1 m/s, directia : V
  Nebulozitate: indisponibil
  Presiune: 1021.2 mb, variabila
  Umezeală relativă: 81%
 • MEDGIDIA

  22-09-2021 ora 00:00
  Temperatură: 10.7 ºC
  Vânt: 2.1 m/s, directia : NV
  Nebulozitate: cer senin
  Presiune: 1013.7 mb, variabila
  Umezeală relativă: 82%
 • MIERCUREA CIUC

  22-09-2021 ora 00:00
  Temperatură: 0.9 ºC
  Vânt: 0.6 m/s, directia : S
  Nebulozitate: cer senin
  Presiune: 945.3 mb, in crestere
  Umezeală relativă: 93%
 • MOLDOVA VECHE

  22-09-2021 ora 00:00
  Temperatură: 12.7 ºC
  Vânt: 1.3 m/s, directia : VNV
  Nebulozitate: indisponibil
  Presiune: 1014.8 mb, in crestere
  Umezeală relativă: 72%
 • NEGRESTI (VASLUI)

  22-09-2021 ora 00:00
  Temperatură: 10.0 ºC
  Vânt: 1.8 m/s, directia : VNV
  Nebulozitate: indisponibil
  Presiune: 1006.2 mb, in scadere
  Umezeală relativă: 70%
 • OBARSIA LOTRULUI

  22-09-2021 ora 00:00
  Temperatură: 2.3 ºC
  Vânt: 0.6 m/s, directia : N
  Nebulozitate: indisponibil
  Presiune: 870.8 mb, stationara
  Umezeală relativă: 84%
 • OCNA SUGATAG

  22-09-2021 ora 00:00
  Temperatură: 5.8 ºC
  Vânt: 1.5 m/s, directia : SV
  Nebulozitate: cer partial noros
  Presiune: 964.1 mb, in scadere
  Umezeală relativă: 76%
 • ODORHEIUL SECUIESC

  22-09-2021 ora 00:00
  Temperatură: 2.8 ºC
  Vânt: 0.4 m/s, directia : V
  Nebulozitate: indisponibil
  Presiune: 961.9 mb, in crestere
  Umezeală relativă: 98%
 • OLTENITA

  22-09-2021 ora 00:00
  Temperatură: 10.6 ºC
  Vânt: 0.2 m/s, directia : NNE
  Nebulozitate: indisponibil
  Presiune: 1020.3 mb, in scadere
  Umezeală relativă: 95%
 • ORADEA

  22-09-2021 ora 00:00
  Temperatură: 9.5 ºC
  Vânt: 2.5 m/s, directia : ESE
  Nebulozitate: indisponibil
  Presiune: 1008.5 mb, variabila
  Umezeală relativă: 72%
 • ORAVITA

  22-09-2021 ora 00:00
  Temperatură: 8.3 ºC
  Vânt: 1.8 m/s, directia : ENE
  Nebulozitate: cer senin
  Presiune: 987.8 mb, stationara
  Umezeală relativă: 90%
 • PADES (APA NEAGRA)

  22-09-2021 ora 00:00
  Temperatură: 6.1 ºC
  Vânt: 0.8 m/s, directia : VNV
  Nebulozitate: indisponibil
  Presiune: 991.6 mb, in crestere
  Umezeală relativă: 91%
 • PALTINIS

  22-09-2021 ora 00:00
  Temperatură: 1.3 ºC
  Vânt: 0.3 m/s, directia : ENE
  Nebulozitate: cer acoperit
  Presiune: 859.9 mb, in crestere
  Umezeală relativă: 95%
 • PARANG

  22-09-2021 ora 00:00
  Temperatură: 2.3 ºC
  Vânt: 1.4 m/s, directia : N
  Nebulozitate: cer partial noros
  Presiune: 848.8 mb, in scadere
  Umezeală relativă: 89%
 • PATARLAGELE

  22-09-2021 ora 00:00
  Temperatură: 5.1 ºC
  Vânt: 0.4 m/s, directia : NE
  Nebulozitate: indisponibil
  Presiune: 988.6 mb, in crestere
  Umezeală relativă: 93%
 • PENTELEU

  22-09-2021 ora 00:00
  Temperatură: -1.1 ºC
  Vânt: 8.4 m/s, directia : NNV
  Nebulozitate: cer senin
  Presiune: 838.3 mb, variabila
  Umezeală relativă: 100%
 • PETROSANI

  22-09-2021 ora 00:00
  Fenomen : aer cetos
  Temperatură: 5.6 ºC
  Vânt: 0.1 m/s, directia : VNV
  Nebulozitate: indisponibil
  Presiune: 952.8 mb, in crestere
  Umezeală relativă: 94%
 • PIATRA NEAMT

  22-09-2021 ora 00:00
  Temperatură: 9.7 ºC
  Vânt: 1.4 m/s, directia : V
  Nebulozitate: indisponibil
  Presiune: 979.7 mb, stationara
  Umezeală relativă: 72%
 • PITESTI

  22-09-2021 ora 00:00
  Temperatură: 9.6 ºC
  Vânt: 2.9 m/s, directia : N
  Nebulozitate: cer senin
  Presiune: 983.8 mb, variabila
  Umezeală relativă: 75%
 • PLOIESTI

  22-09-2021 ora 00:00
  Temperatură: 9.9 ºC
  Vânt: 1.1 m/s, directia : NE
  Nebulozitate: cer senin
  Presiune: 1001.1 mb, in crestere
  Umezeală relativă: 75%
 • POIANA STAMPEI

  22-09-2021 ora 00:00
  Temperatură: 2.0 ºC
  Vânt: 1.7 m/s, directia : VSV
  Nebulozitate: indisponibil
  Presiune: 915.7 mb, variabila
  Umezeală relativă: 98%
 • POLOVRAGI

  22-09-2021 ora 00:00
  Temperatură: 8.1 ºC
  Vânt: 0.7 m/s, directia : NNE
  Nebulozitate: cer senin
  Presiune: 959.6 mb, in crestere
  Umezeală relativă: 61%
 • PREDEAL

  22-09-2021 ora 00:00
  Temperatură: 4.4 ºC
  Vânt: 2.5 m/s, directia : VNV
  Nebulozitate: cer partial noros
  Presiune: 898.2 mb, in crestere
  Umezeală relativă: 81%
 • RADAUTI

  22-09-2021 ora 00:00
  Temperatură: 9.3 ºC
  Vânt: 3.1 m/s, directia : NV
  Nebulozitate: indisponibil
  Presiune: 976.6 mb, in crestere
  Umezeală relativă: 69%
 • RAMNICU SARAT

  22-09-2021 ora 00:00
  Temperatură: 8.1 ºC
  Vânt: 1.7 m/s, directia : NNV
  Nebulozitate: indisponibil
  Presiune: 1004.5 mb, in crestere
  Umezeală relativă: 72%
 • RAMNICU VALCEA

  22-09-2021 ora 00:00
  Temperatură: 13.1 ºC
  Vânt: 2.6 m/s, directia : NE
  Nebulozitate: cer senin
  Presiune: 993.8 mb, in crestere
  Umezeală relativă: 49%
 • RANCA

  22-09-2021 ora 00:00
  Temperatură: 1.7 ºC
  Vânt: 2.2 m/s, directia : NE
  Nebulozitate: indisponibil
  Presiune: 843.7 mb, stationara
  Umezeală relativă: 71%
 • RESITA

  22-09-2021 ora 00:00
  Temperatură: 8.5 ºC
  Vânt: 0.9 m/s, directia : S
  Nebulozitate: indisponibil
  Presiune: 991.3 mb, in crestere
  Umezeală relativă: 92%
 • ROMAN

  22-09-2021 ora 00:00
  Temperatură: 10.2 ºC
  Vânt: 1.3 m/s, directia : V
  Nebulozitate: indisponibil
  Presiune: 995.8 mb, stationara
  Umezeală relativă: 71%
 • ROSIA MONTANA

  22-09-2021 ora 00:00
  Temperatură: 3.2 ºC
  Vânt: 2.3 m/s, directia : NE
  Nebulozitate: indisponibil
  Presiune: 887.7 mb, in crestere
  Umezeală relativă: 87%
 • ROSIORII DE VEDE

  22-09-2021 ora 00:00
  Temperatură: 11.1 ºC
  Vânt: 3.4 m/s, directia : V
  Nebulozitate: cer senin
  Presiune: 1009.4 mb, stationara
  Umezeală relativă: 77%
 • SACUIENI

  22-09-2021 ora 00:00
  Temperatură: 10.1 ºC
  Vânt: 1.4 m/s, directia : SSV
  Nebulozitate: indisponibil
  Presiune: 1009.4 mb, variabila
  Umezeală relativă: 67%
 • SANNICOLAU MARE

  22-09-2021 ora 00:00
  Temperatură: 12.4 ºC
  Vânt: 2.3 m/s, directia : NNV
  Nebulozitate: indisponibil
  Presiune: 1013.6 mb, in crestere
  Umezeală relativă: 99%
 • SARMASU

  22-09-2021 ora 00:00
  Temperatură: 7.1 ºC
  Vânt: 0.8 m/s, directia : NE
  Nebulozitate: indisponibil
  Presiune: 977.3 mb, stationara
  Umezeală relativă: 73%
 • SATU MARE

  22-09-2021 ora 00:00
  Temperatură: 6.2 ºC
  Vânt: 1.4 m/s, directia : SSV
  Nebulozitate: cer acoperit
  Presiune: 1009.6 mb, stationara
  Umezeală relativă: 94%
 • SEBES (ALBA)

  22-09-2021 ora 00:00
  Temperatură: 9.6 ºC
  Vânt: 1.9 m/s, directia : SE
  Nebulozitate: cer acoperit
  Presiune: 993.0 mb, in crestere
  Umezeală relativă: 73%
 • SEMENIC

  22-09-2021 ora 00:00
  Temperatură: 2.1 ºC
  Vânt: 3.0 m/s, directia : NNE
  Nebulozitate: cer acoperit
  Presiune: 862.8 mb, stationara
  Umezeală relativă: 99%
 • SFANTU GHEORGHE (DELTA)

  22-09-2021 ora 00:00
  Temperatură: 11.0 ºC
  Vânt: 3.8 m/s, directia : N
  Nebulozitate: indisponibil
  Presiune: 1022.4 mb, in crestere
  Umezeală relativă: 63%
 • SFANTU GHEORGHE (MUNTE)

  22-09-2021 ora 00:00
  Temperatură: 6.4 ºC
  Vânt: 1.3 m/s, directia : VSV
  Nebulozitate: indisponibil
  Presiune: 962.2 mb, in crestere
  Umezeală relativă: 82%
 • SIBIU

  22-09-2021 ora 00:00
  Temperatură: 10.3 ºC
  Vânt: 1.5 m/s, directia : VNV
  Nebulozitate: cer acoperit
  Presiune: 972.3 mb, in crestere
  Umezeală relativă: 57%
 • SIGHETUL MARMATIEI

  22-09-2021 ora 00:00
  Temperatură: 5.0 ºC
  Vânt: 1.3 m/s, directia : SE
  Nebulozitate: indisponibil
  Presiune: 991.4 mb, in crestere
  Umezeală relativă: 94%
 • SINAIA 1500

  22-09-2021 ora 00:00
  Temperatură: 0.4 ºC
  Vânt: 2.2 m/s, directia : N
  Nebulozitate: cer acoperit
  Presiune: 851.9 mb, in crestere
  Umezeală relativă: 79%
 • SIRIA

  22-09-2021 ora 00:00
  Temperatură: 10.0 ºC
  Vânt: 2.0 m/s, directia : ENE
  Nebulozitate: indisponibil
  Presiune: 968.7 mb, stationara
  Umezeală relativă: 52%
 • SLATINA

  22-09-2021 ora 00:00
  Temperatură: 10.3 ºC
  Vânt: 0.9 m/s, directia : E
  Nebulozitate: indisponibil
  Presiune: 1001.4 mb, variabila
  Umezeală relativă: 74%
 • SLOBOZIA

  22-09-2021 ora 00:00
  Temperatură: 9.9 ºC
  Vânt: 3.1 m/s, directia : V
  Nebulozitate: cer senin
  Presiune: 1016.2 mb, in crestere
  Umezeală relativă: 87%
 • STANA DE VALE

  22-09-2021 ora 00:00
  Temperatură: -1.3 ºC
  Vânt: 0.5 m/s, directia : SSE
  Nebulozitate: cer senin
  Presiune: 897.4 mb, variabila
  Umezeală relativă: 100%
 • STEFANESTI STANCA

  22-09-2021 ora 00:00
  Temperatură: 10.3 ºC
  Vânt: 7.8 m/s, directia : VNV
  Nebulozitate: indisponibil
  Presiune: 1008.6 mb, variabila
  Umezeală relativă: 73%
 • STEI (PETRU GROZA)

  22-09-2021 ora 00:00
  Temperatură: 4.4 ºC
  Vânt: 1.1 m/s, directia : VSV
  Nebulozitate: indisponibil
  Presiune: 991.3 mb, in crestere
  Umezeală relativă: 93%
 • STOLNICI

  22-09-2021 ora 00:00
  Temperatură: 7.9 ºC
  Vânt: 1.3 m/s, directia : E
  Nebulozitate: indisponibil
  Presiune: 996.8 mb, variabila
  Umezeală relativă: 90%
 • STRAJA

  22-09-2021 ora 00:00
  Temperatură: 1.0 ºC
  Vânt: 11.7 m/s, directia : NE
  Nebulozitate: indisponibil
  Presiune: 837.3 mb, in scadere
  Umezeală relativă: 92%
 • SUCEAVA

  22-09-2021 ora 00:00
  Temperatură: 9.5 ºC
  Vânt: 2.5 m/s, directia : NNV
  Nebulozitate: cer acoperit
  Presiune: 978.9 mb, in crestere
  Umezeală relativă: 67%
 • SULINA

  22-09-2021 ora 00:00
  Temperatură: 12.2 ºC
  Vânt: 4.2 m/s, directia : NNV
  Nebulozitate: cer partial noros
  Presiune: 1020.9 mb, in crestere
  Umezeală relativă: 65%
 • SUPURU DE JOS

  22-09-2021 ora 00:00
  Temperatură: 5.5 ºC
  Vânt: 1.9 m/s, directia : SSV
  Nebulozitate: indisponibil
  Presiune: 1005.3 mb, stationara
  Umezeală relativă: 83%
 • TARCU

  22-09-2021 ora 00:00
  Temperatură: -3.0 ºC
  Vânt: 4.8 m/s, directia : N
  Nebulozitate: indisponibil
  Presiune: 785.3 mb, in crestere
  Umezeală relativă: 96%
 • TARGOVISTE

  22-09-2021 ora 00:00
  Temperatură: 7.6 ºC
  Vânt: 1.7 m/s, directia : N
  Nebulozitate: cer partial noros
  Presiune: 986.9 mb, in crestere
  Umezeală relativă: 95%
 • TARGU JIU

  22-09-2021 ora 00:00
  Temperatură: 10.7 ºC
  Vânt: 1.3 m/s, directia : N
  Nebulozitate: cer senin
  Presiune: 998.1 mb, in crestere
  Umezeală relativă: 64%
 • TARGU LAPUS

  22-09-2021 ora 00:00
  Temperatură: 3.0 ºC
  Vânt: 0.4 m/s, directia : SSE
  Nebulozitate: cer partial noros
  Presiune: 981.1 mb, variabila
  Umezeală relativă: 98%
 • TARGU LOGRESTI

  22-09-2021 ora 00:00
  Temperatură: 5.2 ºC
  Vânt: 0.4 m/s, directia : NNE
  Nebulozitate: indisponibil
  Presiune: 990.7 mb, in crestere
  Umezeală relativă: 97%
 • TARGU MURES

  22-09-2021 ora 00:00
  Temperatură: 5.2 ºC
  Vânt: 0.9 m/s, directia : SSV
  Nebulozitate: cer senin
  Presiune: 988.0 mb, in crestere
  Umezeală relativă: 85%
 • TARGU NEAMT

  22-09-2021 ora 00:00
  Temperatură: 9.8 ºC
  Vânt: 0.7 m/s, directia : VNV
  Nebulozitate: indisponibil
  Presiune: 976.4 mb, variabila
  Umezeală relativă: 70%
 • TARGU OCNA

  22-09-2021 ora 00:00
  Temperatură: 6.3 ºC
  Vânt: 0.3 m/s, directia : SSV
  Nebulozitate: indisponibil
  Presiune: 994.1 mb, in crestere
  Umezeală relativă: 96%
 • TARGU SECUIESC

  22-09-2021 ora 00:00
  Temperatură: 3.2 ºC
  Vânt: 1.6 m/s, directia : V
  Nebulozitate: indisponibil
  Presiune: 956.6 mb, in crestere
  Umezeală relativă: 81%
 • TARNAVENI (BOBOHALMA)

  22-09-2021 ora 00:00
  Temperatură: 6.8 ºC
  Vânt: 5.1 m/s, directia : NV
  Nebulozitate: cer senin
  Presiune: 962.3 mb, stationara
  Umezeală relativă: 74%
 • TEBEA

  22-09-2021 ora 00:00
  Temperatură: 4.9 ºC
  Vânt: 0.5 m/s, directia : ESE
  Nebulozitate: indisponibil
  Presiune: 992.7 mb, in crestere
  Umezeală relativă: 96%
 • TECUCI

  22-09-2021 ora 00:00
  Temperatură: 9.6 ºC
  Vânt: 0.5 m/s, directia : E
  Nebulozitate: indisponibil
  Presiune: 1015.6 mb, variabila
  Umezeală relativă: 69%
 • TIMISOARA

  22-09-2021 ora 00:00
  Temperatură: 12.7 ºC
  Vânt: 1.1 m/s, directia : NNE
  Nebulozitate: cer acoperit
  Presiune: 1014.4 mb, in crestere
  Umezeală relativă: 62%
 • TITU

  22-09-2021 ora 00:00
  Temperatură: 9.0 ºC
  Vânt: 1.0 m/s, directia : NE
  Nebulozitate: cer partial noros
  Presiune: 1003.8 mb, in crestere
  Umezeală relativă: 92%
 • TOPLITA

  22-09-2021 ora 00:00
  Temperatură: 2.3 ºC
  Vânt: 0.3 m/s, directia : NNE
  Nebulozitate: cer partial noros
  Presiune: 943.3 mb, in crestere
  Umezeală relativă: 94%
 • TULCEA

  22-09-2021 ora 00:00
  Temperatură: 10.8 ºC
  Vânt: 0.3 m/s, directia : SSV
  Nebulozitate: cer partial noros
  Presiune: 1022.5 mb, in crestere
  Umezeală relativă: 72%
 • TURDA

  22-09-2021 ora 00:00
  Temperatură: 7.3 ºC
  Vânt: 1.6 m/s, directia : E
  Nebulozitate: indisponibil
  Presiune: 974.2 mb, in crestere
  Umezeală relativă: 69%
 • TURNU MAGURELE

  22-09-2021 ora 00:00
  Temperatură: 10.6 ºC
  Vânt: 1.0 m/s, directia : VNV
  Nebulozitate: cer partial noros
  Presiune: 1018.8 mb, in crestere
  Umezeală relativă: 81%
 • URZICENI

  22-09-2021 ora 00:00
  Temperatură: 8.0 ºC
  Vânt: 0.9 m/s, directia : V
  Nebulozitate: indisponibil
  Presiune: 1015.4 mb, in crestere
  Umezeală relativă: 93%
 • VARADIA DE MURES

  22-09-2021 ora 00:00
  Temperatură: 4.4 ºC
  Vânt: 1.0 m/s, directia : SE
  Nebulozitate: indisponibil
  Presiune: 1007.2 mb, in crestere
  Umezeală relativă: 98%
 • VARFUL OMU

  22-09-2021 ora 00:00
  Temperatură: -5.0 ºC
  Vânt: indisponibil
  Nebulozitate: indisponibil
  Presiune: 752.5 mb, stationara
  Umezeală relativă: 100%
 • VASLUI

  22-09-2021 ora 00:00
  Temperatură: 9.3 ºC
  Vânt: 1.2 m/s, directia : VNV
  Nebulozitate: cer acoperit
  Presiune: 1008.1 mb, variabila
  Umezeală relativă: 72%
 • VIDELE

  22-09-2021 ora 00:00
  Temperatură: 10.2 ºC
  Vânt: 1.3 m/s, directia : S
  Nebulozitate: indisponibil
  Presiune: 1009.5 mb, stationara
  Umezeală relativă: 86%
 • VLADEASA 1800

  22-09-2021 ora 00:00
  Temperatură: -1.9 ºC
  Vânt: 3.0 m/s, directia : V
  Nebulozitate: cer partial noros
  Presiune: 819.4 mb, stationara
  Umezeală relativă: 99%
 • VOINEASA

  22-09-2021 ora 00:00
  Temperatură: 7.9 ºC
  Vânt: 1.2 m/s, directia : V
  Nebulozitate: indisponibil
  Presiune: 956.7 mb, in crestere
  Umezeală relativă: 65%
 • ZALAU

  22-09-2021 ora 00:00
  Temperatură: 6.7 ºC
  Vânt: 0.8 m/s, directia : SSE
  Nebulozitate: cer senin
  Presiune: 989.2 mb, variabila
  Umezeală relativă: 82%
 • ZIMNICEA

  22-09-2021 ora 00:00
  Temperatură: 12.9 ºC
  Vânt: 1.9 m/s, directia : VSV
  Nebulozitate: indisponibil
  Presiune: 1018.2 mb, in crestere
  Umezeală relativă: 76%

PRODUSE METEO

Baze de Date Meteorologice
indicatori

Grafice – parametri meteorologici
Grafice zilnice și lunare pentru principalii parametri meteorologici măsurați la stațiile meteorologice incluse în fluxul internațional de date.

parametri

Catalog – parametri meteorologici
Informații privind lungimea șirurilor de date istorice pentru parametri meteorologici din bazele de date ale Administrației Naționale de Meteorologie.