H.G. nr. 1405/02.09.2004

Hotarire a Guvernului nr. 1405 din data 02-Septembrie-2004
Publ. in Monitorul Oficial nr. 841 din data 14-Septembrie-2004

GUVERNUL ROMANIEI

HOTARARE nr. 1.405 din 2 septembrie 2004

pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Administratiei Nationale de Meteorologie

In temeiul art. 108 din Constitutie, republicata, al art. 2 alin. (2) din Legea nr. 216/2004 privind infiintarea Administratiei Nationale de Meteorologie si al art. 12 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, cu modificarile si completarile ulterioare, Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

Art. 1 – Se aproba Regulamentul de organizare si functionare a Administratiei Nationale de Meteorologie, prevazut in anexa nr. 1.
Art. 2 – Se aproba transmiterea in administrarea Administratiei Nationale de Meteorologie a bunurilor din domeniul public al statului, prevazute in anexa nr. 2.
Art. 3 – Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta hotarare.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NASTASE
Contrasemneaza:
Ministrul mediului si gospodaririi apelor,
Speranta Maria Ianculescu
p. Ministrul muncii, solidaritatii sociale si familiei,
Razvan Ionut Cirica,
secretar de stat
p. Ministrul finantelor publice,
Maria Manolescu,
secretar de stat

Bucuresti, 2 septembrie 2004.
Nr. 1.405.

ANEXA Nr. 1

REGULAMENTUL
de organizare si functionare a Administratiei Nationale de Meteorologie

CAPITOLUL I
Dispozitii generale

Art. 1 – (1) Administratia Nationala de Meteorologie este persoana juridica romana cu statut de regie autonoma de interes public national si se organizeaza si functioneaza pe baza de gestiune economica si autonomie financiara.
(2) Administratia Nationala de Meteorologie isi desfasoara activitatea conform Legii nr. 139/2000 privind activitatea de meteorologie, cu modificarile si completarile ulterioare, celorlalte reglementari legale in vigoare si prezentului regulament, sub autoritatea Ministerului Mediului si Gospodaririi Apelor, si are rolul de Serviciu Meteorologic National in acceptiunea Organizatiei Meteorologice Mondiale.
Art. 2 – Sediul central al Administratiei Nationale de Meteorologie este in municipiul Bucuresti, sos. Bucuresti-Ploiesti nr. 97, sectorul 1.

CAPITOLUL II
Scopul

Art. 3 – (1) Administratia Nationala de Meteorologie aplica strategia nationala privind supravegherea mediului aerian, cercetarea stiintifica si prestarea de servicii specializate pentru protectia meteorologica a vietii si a bunurilor.
(2) In domeniul sau de competenta si pentru atingerea scopului pentru care a fost infiintata, Administratia Nationala de Meteorologie actioneaza ca autoritate tehnica nationala.
(3) Pe teritoriul Romaniei Administratia Nationala de Meteorologie reprezinta sursa oficiala de date si informatii meteorologice.

CAPITOLUL III
Obiectul de activitate si atributiile

Art. 4 – (1) Obiectul principal de activitate al Administratiei Nationale de Meteorologie il constituie activitatea de meteorologie si climatologie necesara dezvoltarii durabile a Romaniei si integrarea acestei activitati in sistemul de conventii si relatii internationale, scop in care realizeaza:
a) efectuarea de observatii si masuratori privind starea si evolutia vremii;
b) asigurarea si controlul circulatiei interne de date si informatii meteorologice;
c) constituirea, actualizarea sistematica si administrarea Fondului national de date meteorologice;
d) elaborarea de metodologii de masurare si prelucrare a datelor si realizarea de produse meteorologice;
e) elaborarea de diagnoze, prognoze si avertizari meteorologice;
f) participarea la activitatile de preintampinare a riscurilor meteorologice;
g) studii si cercetari, inclusiv pentru dezvoltarea propriului domeniu;
h) elaborarea de studii si scenarii de evolutie a climei;
i) dezvoltarea capacitatii proprii de raspuns la cererea si exigentele utilizatorilor;
j) coordonarea si/sau elaborarea componentelor meteorologice din studiile de impact si bilant de mediu;
k) organizarea si coordonarea sistemului national de formare si pregatire profesionala in domeniul meteorologiei, climatologiei si fizicii atmosferei, printr-o structura proprie specializata;
l) participarea la programe/activitati internationale, conform domeniului de competenta;
m) reprezentarea Romaniei pe langa Organizatia Meteorologica Mondiala.
(2) Administratia Nationala de Meteorologie poate desfasura si alte activitati care au legatura directa sau adiacenta cu obiectul de activitate prezentat la alin. (1).
(3) Activitatile pe care le desfasoara Administratia Nationala de Meteorologie, prevazute la alin. (1), apar la codul CAEN 7512.
(4) Administratia Nationala de Meteorologie reprezinta singura institutie abilitata sa elaboreze avertizari in cazul producerii de fenomene meteorologice periculoase in Romania.
(5) Administratia Nationala de Meteorologie, prin unitatile sale specializate, actioneaza ca institutie nationala de cercetare si dezvoltare stiintifica in domeniile meteorologiei, climatologiei, fizicii atmosferei si poluarii aerului, accesand programe nationale si internationale specifice.
Art. 5 – (1) Pentru realizarea oricaror activitati conforme domeniului, competentei si atributiilor sale, Administratia Nationala de Meteorologie desfasoara:
a) activitati operative, imediate si/sau sistematice, cu scadente impuse metodologic;
b) activitati de cercetare-dezvoltare, pentru nevoi proprii sau in interesul altor utilizatori;
c) activitati generale, functionale si auxiliare.
(2) Pentru activitatile de cercetare-dezvoltare, Administratia Nationala de Meteorologie poate participa la licitatiile de adjudecare a unor proiecte stiintifice, poate initia colaborari cu institutii de invatamant, institute de cercetare, agenti economici si/sau specialisti, corespunzator scopurilor de cunoastere sau aplicative urmarite.
Art. 6 – Atributiile Administratiei Nationale de Meteorologie sunt urmatoarele:
1. elaborarea de programe pentru supravegherea unitara si calificata a mediului aerian in conformitate cu necesitatile nationale si in concordanta cu recomandarile Organizatiei Meteorologice Mondiale;
2. efectuarea de observatii si masuratori specifice privind parametrii de stare ai atmosferei, la suprafata si in altitudine, procesele si fenomenele meteorologice;
3. efectuarea de observatii si masuratori specifice privind compozitia chimica a aerului si poluarea de fond a atmosferei;
4. achizitia, validarea si inregistrarea sau arhivarea datelor meteorologice;
5. transferul intern si schimbul de date si informatii meteorologice convenite prin programe internationale la care Romania colaboreaza pe baza de acorduri directe sau sub egida Organizatiei Meteorologice Mondiale;
6. intocmirea de cataloage, sinteze si anuare meteorologice;
7. realizarea, conservarea si administrarea Fondului national de date meteorologice;
8. prelucrarea datelor, extragerea de informatii si elaborarea de produse diagnostice;
9. integrarea de modele de prognoza numerica a vremii;
10. elaborarea de diagnoze si prognoze meteorologice de interes general si specializate;
11. realizarea de studii si cercetari privind modelarea proceselor atmosferice si imbunatatirea procedurilor si performantelor de prognoza;
12. realizarea verificarilor prognozelor de vreme, indiferent de sursa;
13. elaborarea si difuzarea de avertizari privind producerea de fenomene meteorologice periculoase potential provocatoare de pagube;
14. actualizarea sistematica a studiilor privind clima Romaniei si depistarea efectelor induse de schimbarile globale;
15. desfasurarea de cercetari pentru dezvoltarea domeniului si a subdomeniilor sale – meteorologie dinamica, meteorologie radar, meteorologie spatiala, climatologie, agrometeorologie, hidrometeorologie, meteorologie aeronautica, marina, rutiera, urbana, meteorologie de mediu si biometeorologie – si elaborarea de produse software pentru aplicatii generale sau specializate, in concordanta cu necesitatile si performanta interna, precum si cu evolutia acestuia pe plan mondial;
16. elaborarea, actualizarea si aplicarea strategiei de dezvoltare stiintifica si tehnologica a activitatii meteorologice la nivel national, in raport cu necesitatile interne si in concordanta cu progresele inregistrate pe plan mondial;
17. elaborarea de prognoze privind procesele de transport si difuzie a poluantilor si radionuclizilor in atmosfera, la scara locala si regionala;
18. participarea la actiunile de preintampinare a riscurilor meteorologice si de reducere a urmarilor dezastrelor naturale;
19. participarea la activitatile interne sau internationale, proprii sau conexe domeniului, stipulate prin conventii guvernamentale si/sau prin protocoale directe incheiate cu institutii omoloage din strainatate;
20. consolidarea si extinderea cooperarii cu Organizatia Meteorologica Mondiala;
21. initierea si realizarea de proiecte de colaborare stiintifica internationala;
22. organizarea de reuniuni stiintifice si/sau tehnico-organizatorice cu caracter intern sau international, potrivit preocuparilor si competentelor sale;
23. participarea la targuri/expozitii si campanii interne si internationale, care intereseaza domeniul de competenta al Administratiei Nationale de Meteorologie;
24. participarea la programe de cercetare initiate de alte institutii din tara sau de finantatori din strainatate;
25. realizarea de studii, asistenta si servicii meteorologice pentru respectarea conventiilor la care statul roman este parte;
26. editarea, tiparirea si schimbul de publicatii tehnice si/sau promotionale specifice domeniului;
27. colaborarea cu ministerul de resort in vederea elaborarii programelor scolare pentru invatamantul meteorologic de toate gradele din Romania;
28. organizarea procesului de formare profesionala de baza si a activitatilor de specializare si perfectionare a personalului care activeaza in domeniu;
29. organizarea si realizarea inspectiei meteorologice privind respectarea reglementarilor legale referitoare la desfasurarea de activitati meteorologice si a regimului de circulatie a datelor;
30. gestionarea brevetelor si a documentelor privind protectia proprietatii intelectuale pentru care este titulara;
31. detinerea si utilizarea, conform legii, a etaloanelor nationale de masuratori meteorologice, exercitarea dreptului de control metrologic pentru aparatura meteorologica, indiferent de detinator, precum si exercitarea activitatilor de incercare, etalonare si/sau verificare, reparare, fabricare, import, inchiriere, vanzare si montare a mijloacelor de masurare utilizate in reteaua meteorologica nationala;
32. realizarea de studii de modernizare a senzorilor si echipamentelor meteorologice;
33. avizarea amplasarii de constructii supraterane, a obiectivelor care emit in atmosfera poluanti chimici si radioactivi, a sistemelor de irigatii prin aspersie sau plantarea de perdele forestiere la mai putin de 500 m in afara zonei de protectie a platformelor meteorologice;
34. avizarea infiintarii sau desfiintarii unor componente ale retelei nationale de observatii si masuratori meteorologice, in functie de obligatiile care decurg din atributiile sale imperative;
35. realizarea de studii de fundamentare climatologica si avizare meteorologica a amplasamentelor obiectivelor sociale si industriale sau a altor activitati care necesita asemenea studii;
36. avizarea competentelor si a formei de punere in circulatie publica a unor date, informatii si prognoze meteorologice rezultate din activitatea meteorologica desfasurata de alte persoane fizice sau juridice, conform legii;
37. avizarea studiilor de fundamentare meteorologica elaborate de alte persoane fizice sau juridice;
38. expertizarea studiului de evaluare necesar in vederea atestarii, la cerere, a persoanelor fizice si juridice, pentru desfasurarea de activitati meteorologice, potrivit legii;
39. realizarea, la cererea utilizatorilor, de studii si cercetari, asistenta tehnica si servicii specializate, in intregul sau domeniu de competenta;
40. desfasurarea activitatilor de marketing si de diseminare a produselor sau informatiilor meteorologice;
41. prestarea de servicii din domeniul de competenta al Administratiei Nationale de Meteorologie, pentru orice beneficiari nestrategici, pe baza de contract;
42. fundamentarea si expertizarea parametrilor meteorologici din documentatiile pentru obtinerea avizelor sau a autorizatiilor de mediu;
43. realizarea sau participarea la elaborarea studiilor de impact si bilant de mediu;
44. realizarea oricaror alte activitati aducatoare de venituri, care au legatura cu scopurile si obiectul de activitate ale Administratiei Nationale de Meteorologie si nu excedeaza domeniului sau de competenta;
45. realizarea si exploatarea sistemului propriu informatic si de telecomunicatii in reteaua meteorologica nationala;
46. realizarea de investitii pentru dezvoltari si retehnologizari;
47. realizarea de revizii si reparatii la statiile si instalatiile meteorologice, precum si la orice alte mijloace tehnice, speciale, de transport sau de utilitate generala, aflate in dotare;
48. aprovizionarea tehnico-materiala necesara desfasurarii activitatii proprii;
49. paza, protectia, asigurarea si gestionarea bunurilor proprii, precum si a celor de natura bunurilor apartinand domeniului public, primite in administrare;
50. efectuarea de operatiuni de transport – auto sau naval – de persoane si bunuri, inclusiv de materiale speciale – gaze lichefiate, mercur si altele – necesare realizarii in intregime a obiectului sau de activitate, in conditiile legii;
51. valorificarea materialelor rezultate din stocuri, reparatii, demolari, casari;
52. vanzarea, darea in locatie si inchirierea de spatii, terenuri si bunuri patrimoniale unor persoane fizice sau juridice, in conditiile legii;
53. realizarea de operatiuni financiare pe pietele interne si externe de capital si de cooperare internationala, in conditiile legii, in vederea asigurarii:
– resurselor financiare pentru finantarea activitatii proprii;
– participarii pe piata internationala cu actiuni si operatiuni specifice;
– constituirii de societati mixte;
54. efectuarea de operatiuni de leasing conform legislatiei in vigoare;
55. participarea la constituirea de noi societati comerciale, impreuna cu persoane fizice sau juridice, romane ori straine, de drept privat.
Art. 7 – (1) Administratia Nationala de Meteorologie desfasoara activitati de interes public national si are competente de autoritate tehnica in domeniul meteorologiei, conform legii.
(2) Activitati meteorologice de orice fel, destinate unor scopuri speciale, altele decat cele prevazute la art. 6, se pot desfasura si de alte persoane fizice sau juridice, in conditiile prevazute la art. 15 alin. (1) din Legea nr. 139/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.
(3) Pe plan extern Administratia Nationala de Meteorologie asigura reprezentarea Romaniei pe langa Organizatia Meteorologica Mondiala, in conformitate cu calitatea sa de membru al acesteia, precum si in relatiile cu alte organisme internationale specializate.
Art. 8 – (1) In indeplinirea atributiilor sale, Administratia Nationala de Meteorologie desfasoara activitati de interes public, scop in care furnizeaza gratuit informatii de specialitate, inclusiv prognoze generale sau avertizari catre utilizatorii prevazuti la art. 7 alin. (1) din Legea nr. 139/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Administratia Nationala de Meteorologie furnizeaza, de asemenea, gratuit:
a) date meteorologice in cadrul Sistemului de Veghe Meteorologica Mondiala;
b) date meteorologice, in volum limitat, unitatilor de invatamant de stat, in scopuri didactice, pentru elaborarea lucrarilor de licenta, masterat si doctorat;
c) avertizari meteorologice privind fenomenele atmosferice periculoase tuturor mijloacelor de comunicare in masa, in vederea informarii publice prompte si a protectiei celor afectati.

CAPITOLUL IV
Patrimoniul

Art. 9 – Administratia Nationala de Meteorologie are in administrare bunuri din domeniul public al statului in valoare de 1.831 miliarde lei, conform anexei nr. 2, si bunuri din domeniul privat al statului in valoare de 36,143 miliarde lei, conform evidentelor contabile la 31 decembrie 2003.
Art. 10 – (1) Administratia Nationala de Meteorologie este proprietara bunurilor din patrimoniul sau, cu exceptia celor din domeniul public al statului care i-au fost date in administrare, care se evidentiaza in mod distinct si au regimul prevazut de lege.
(2) In exercitarea dreptului sau de proprietate, Administratia Nationala de Meteorologie poseda, foloseste si dispune in mod autonom de bunurile pe care le are in patrimoniu, in vederea realizarii scopului pentru care a fost constituita.
Art. 11 – (1) Fondul national de date meteorologice este proprietate publica a statului, se afla in administrarea exclusiva a Administratiei Nationale de Meteorologie si se foloseste in scopul indeplinirii atributiilor acesteia, potrivit unui regulament aprobat prin ordin al ministrului mediului si gospodaririi apelor.
(2) Secvente ale Fondului national de date meteorologice pot fi oferite la schimb altor servicii meteorologice nationale si institutii internationale cu care Administratia Nationala de Meteorologie are incheiate conventii directe sau in cadrul unor programe de cooperare.
(3) Accesul la datele meteorologice este permis oricarei categorii de utilizatori, in conditiile in care se respecta regulamentul de administrare a Fondului national de date meteorologice si nu se incalca dreptul de folosinta acordat.

CAPITOLUL V
Structura organizatorica si functionala

Art. 12 – (1) Pentru indeplinirea atributiilor sale, Administratia Nationala de Meteorologie functioneaza in regim de veghe permanenta, in conformitate cu metodologia, cu programele si cu modalitatile de organizare specifice.
(2) Activitatile Administratiei Nationale de Meteorologie se dimensioneaza in concordanta cu cererea de servicii, respectand regimul de functionare a sistemului meteorologic.
(3) Integritatea functionala a sistemului meteorologic national, reprezentat prin Administratia Nationala de Meteorologie, este conditie obligatorie a existentei si eficientei sale.
Art. 13 – (1) Administratia Nationala de Meteorologie are in structura sa sucursale fara personalitate juridica organizate dupa principiul omogenitatii climatice a teritoriului Romaniei, in conformitate cu recomandarile internationale in domeniu, si care realizeaza obiectul de activitate al Administratiei Nationale de Meteorologie la nivel regional si local.
(2) Sucursalele au aceleasi competente economico-financiare ca si Administratia Nationala de Meteorologie, efectuand operatiuni contabile pana la nivelul balantei de verificare, iar din punct de vedere juridic sunt imputernicite sa incheie contracte si sa reprezinte institutia in litigiile cu persoane juridice sau fizice din aria lor teritoriala de competenta.
Art. 14 – (1) Componentele de structura ale Administratiei Nationale de Meteorologie constituie un sistem meteorologic national integrat, similar cu institutiile straine omoloage si cu structurile tehnice ale Organizatiei Meteorologice Mondiale.
(2) In structura Administratiei Nationale de Meteorologie se pot infiinta, prin hotarare a consiliului de administratie si in acord cu necesitatile de functionare si de performanta ale activitatii:
a) subunitati centrale – de sinteza, de cercetare-dezvoltare si activitati operative, cu responsabilitati stiintifice, metodologice si de servicii generale si/sau specializate;
b) observatoare specializate, statii si posturi meteorologice care formeaza reteaua nationala de observatii si masuratori;
c) subunitati functionale si auxiliare generale sau specifice activitatii – de natura a asigura indeplinirea atributiilor si atingerea scopurilor institutionale, reglementate.
Art. 15 – (1) La cerere, Administratia Nationala de Meteorologie va efectua expertize pentru acordarea avizului tehnic persoanelor fizice sau juridice care urmeaza sa desfasoare activitati meteorologice, in conditiile legii.
(2) Potrivit prerogativelor sale legale, Administratia Nationala de Meteorologie este in drept sa pretinda declararea sursei de date si/sau informatii meteorologice care sunt puse in circulatie publica si are obligatia sa acorde, cu respectarea prevederilor art. 8, asistenta de specialitate tuturor celor care o solicita.
Art. 16 – Atributiile, competentele si sarcinile sucursalelor prevazute la art. 13 se stabilesc de catre consiliul de administratie prin regulamentul de organizare si functionare a acestora, in conformitate cu cerintele legislatiei in vigoare.
Art. 17 – Structura organizatorica a Administratiei Nationale de Meteorologie se aproba de consiliul de administratie.

CAPITOLUL VI
Relatiile Administratiei Nationale de Meteorologie

Art. 18 – Relatiile Administratiei Nationale de Meteorologie, persoana juridica sub autoritatea Ministerului Mediului si Gospodaririi Apelor, sunt:
– de cooperare multilaterala, in cadrul Organizatiei Meteorologice Mondiale;
– de colaborare bilaterala cu serviciile meteorologice nationale ale altor tari;
– de asistenta sau comerciale, cu institutii si agenti economici din tara si din strainatate, pentru realizarea de proiecte de interes comun, servicii si prestatii, la cerere, care se desfasoara pe baza de conventii sau contracte, conform art. 8.
Art. 19 – (1) Relatiile dintre sucursalele si subunitatile din structura Administratiei Nationale de Meteorologie sunt stabilite prin organigrama si regulamentele interne.
(2) Relatiile cu regiile autonome, cu societati comerciale din tara si din strainatate, cu persoane fizice, precum si cu statul se desfasoara in conformitate cu reglementarile legale in vigoare si pe baza contractuala, in conditiile legii.
Art. 20 – Pentru fundamentarea si urmarirea strategiei profesionale si de modernizare si dezvoltare a infrastructurii, Administratia Nationala de Meteorologie infiinteaza, cu aprobarea consiliului de administratie, organe consultative care functioneaza dupa regulamente proprii, in plen sau prin comisii specializate.

CAPITOLUL VII
Organele de conducere

Art. 21 – (1) Conducerea Administratiei Nationale de Meteorologie se asigura prin:
– consiliul de administratie;
– directorul general.
(2) Consiliul de administratie este compus din 7 membri, numiti si revocati prin ordin al ministrului mediului si gospodaririi apelor, astfel:
a) directorul general al Administratiei Nationale de Meteorologie care indeplineste si functia de presedinte al consiliului de administratie;
b) 3 reprezentanti ai Ministerului Mediului si Gospodaririi Apelor;
c) un reprezentant al Ministerului Finantelor Publice;
d) 2 specialisti din domeniul de activitate propriu sau inrudit cu cel al Administratiei Nationale de Meteorologie.
(3) Pentru activitatea desfasurata, membrii consiliului de administratie sunt platiti cu o indemnizatie stabilita prin ordin al ministrului mediului si gospodaririi apelor, in conditiile legii.
(4) Consiliul de administratie isi desfasoara activitatea in conformitate cu propriul regulament de organizare si functionare si hotaraste in toate problemele privind activitatea Administratiei Nationale de Meteorologie, cu exceptia celor care, potrivit legii, sunt date in competenta altor organe.
Art. 22 – (1) In limita competentelor sale, consiliul de administratie poate initia si indeplini orice actiune legata de conducerea Administratiei Nationale de Meteorologie, in interesul acesteia.
(2) Nu pot fi membri ai consiliului de administratie persoanele care, potrivit legii, sunt incompatibile cu aceasta functie.
Art. 23 – (1) Membrii consiliului de administratie se numesc pentru o perioada de 4 ani, doi dintre ei putand fi inlocuiti la fiecare 2 ani.
(2) In situatia in care se creeaza un loc vacant in consiliul de administratie, ministrul mediului si gospodarii apelor numeste un nou membru pentru completarea locului vacant, el urmand a functiona pana la expirarea mandatului predecesorului sau.
(3) Presedintele consiliului de administratie propune ministrului mediului si gospodaririi apelor revocarea si inlocuirea unui membru pentru motive temeinice sau daca acesta solicita inlocuirea din motive personale.
Art. 24 – (1) Consiliul de administratie se intruneste lunar sau ori de cate ori este necesar, la convocarea presedintelui sau la cererea a cel putin 3 dintre membrii sai.
(2) Directorul general, in calitate de presedinte al consiliului de administratie, conduce lucrarile sedintelor. In lipsa acestuia lucrarile sunt conduse de un alt membru, delegat cu atributii de reprezentare de catre directorul general.
(3) Presedintele numeste un secretar din afara membrilor consiliului de administratie.
(4) Convocarile pentru intrunirile consiliului de administratie se vor face cu cel putin 5 zile inainte de data programata a sedintei si vor cuprinde locul si ora la care se va tine sedinta, precum si ordinea de zi.
(5) Pentru validarea hotararilor este necesara prezenta majoritatii numarului membrilor consiliului de administratie, iar hotararile se iau cu majoritatea membrilor prezenti, prin vot deschis.
(6) Dezbaterile consiliului de administratie se consemneaza in procesul-verbal al sedintei, care se scrie intr-un registru sigilat si parafat de catre presedintele consiliului de administratie.
(7) Procesul-verbal va cuprinde hotararile luate, numarul de voturi intrunite si opiniile separate si va trebui semnat de catre toti membrii consiliului de administratie participanti la sedinta si de secretar.
(8) Pe baza procesului-verbal secretarul consiliului de administratie redacteaza hotararea acestuia, care se semneaza de catre presedinte.
Art. 25 – (1) Consiliul de administratie poate delega, prin regulamentul de organizare si functionare propriu, o parte din atributiile sale directorului general al Administratiei Nationale de Meteorologie.
(2) La intrunirile consiliului de administratie la care sunt convocati, imputernicitii directorului general vor prezenta rapoarte scrise despre operatiunile pe care le-au executat.
(3) Pentru analizarea si solutionarea unor probleme complexe, consiliul de administratie poate apela pentru consultanta la experti si specialisti din diferite sectoare, activitatea acestora urmand a fi platita conform prevederilor legale.
Art. 26 – Consiliul de administratie are urmatoarele atributii:
1. aproba strategia globala de dezvoltare, retehnologizare, modernizare si restructurare;
2. aproba structura organizatorica si statutul functional al subunitatilor;
3. aproba statul de functii si numarul de personal;
4. aproba regulamentul de organizare si functionare a comitetului director;
5. aproba programele de activitati proprii domeniului – de exploatare, de cercetare, de intretinere, de dezvoltare, de formare profesionala, colaborare externa – etc.
6. aproba activitatile care se constituie ca serviciu public, in acord cu evolutia domeniului si in conformitate cu reglementarile in vigoare;
7. aproba regulamentul de administrare a Fondului national de date meteorologice, precum si regimul de circulatie a datelor, informatiilor si produselor meteorologice;
8. aproba investitiile ce urmeaza a fi realizate din alocatia bugetara, din surse proprii sau din alte surse constituite potrivit legii;
9. aproba imprumuturile interne si externe, precum si modul de rambursare a acestora;
10. aproba tarifele, preturile si chiriile, legate sau care rezulta din functionarea unitatii;
11. aproba utilizarea fondului valutar propriu;
12. aproba lista de utilaj-dotare a Administratiei Nationale de Meteorologie;
13. aproba instrainarea bunurilor patrimoniale, cu respectarea prevederilor legale;
14. aproba nivelul garantiilor pentru persoanele care au calitatea de gestionar;
15. aproba infiintarea organelor consultative menite sa sprijine conducerea executiva;
16. hotaraste, in conditiile legii, asocierea cu alti agenti economici, persoane fizice sau juridice, din tara si din strainatate, pentru realizarea de activitati de interes comun;
17. aproba incheierea de contracte de inchiriere – luarea sau darea cu chirie;
18. aproba modificarile privind amplasamentele de sedii, precum si modificari privind structura organizatorica;
19. aproba orice alte masuri privind activitatea Administratiei Nationale de Meteorologie, cu exceptia celor date, potrivit legii, in competenta altor organe;
20. avizeaza necesarul de alocatii de la bugetul de stat si aproba repartizarea pe activitati a subventiilor prevazute in bugetul de stat;
21. aproba proiectul bugetului de venituri si cheltuieli si situatiile financiare;
22. avizeaza, potrivit reglementarilor legale, investitiile a caror aprobare este in competenta altor organe ale administratiei publice centrale;
23. propune, in vederea aprobarii de catre ministrul coordonator, propriul regulament de organizare si functionare;
24. negociaza contractul colectiv de munca impreuna cu reprezentantii salariatilor;
25. supune anual Ministerului Mediului si Gospodaririi Apelor, in termen de 60 de zile de la data incheierii exercitiului financiar, raportul consiliului de administratie cu privire la activitatea Administratiei Nationale de Meteorologie, situatiile financiare pe anul precedent, proiectul programului de activitate si proiectul bugetului de venituri si cheltuieli pe anul in curs;
26. analizeaza activitatea economica a sucursalelor si incadrarea acestora in prevederile bugetului de venituri si cheltuieli si stabileste masurile corespunzatoare.
Art. 27 – (1) Comitetul director al Administratiei Nationale de Meteorologie este condus de directorul general si este compus din directorii executivi din sediul central si ai sucursalelor.
(2) Comitetul director constituie organul operativ de conducere, se intruneste lunar in sedinta ordinara si ori de cate ori este necesar, in sedinte extraordinare, la convocarea directorului general al Administratiei Nationale de Meteorologie sau la cererea unei treimi din numarul membrilor sai.
(3) Comitetul director al Administratiei Nationale de Meteorologie functioneaza in baza unui regulament aprobat de consiliul de administratie si prezinta rapoarte de activitate la cererea consiliului de administratie.
(4) Membrii comitetului director sunt numiti, suspendati sau eliberati din functie de directorul general al Administratiei Nationale de Meteorologie, cu avizul consiliului de administratie, in conformitate cu prevederile legale si cu prezentul regulament.
Art. 28 – (1) Directorul general numit prin ordin al ministrului mediului si gospodaririi apelor reprezinta Administratia Nationala de Meteorologie in raporturile acesteia cu persoane juridice si persoane fizice, asigura conducerea executiva a Administratiei Nationale de Meteorologie, pentru aceasta fiind investit de catre consiliul de administratie cu puteri decizionale, si este ordonator de credite pentru fondurile publice pe care le gestioneaza.
(2) Directorul general al Administratiei Nationale de Meteorologie este de drept reprezentantul permanent al Romaniei pe langa Organizatia Meteorologica Mondiala, conform statutului acestei organizatii.
(3) La numirea in functie a directorului general, acestuia ii vor fi stabilite si drepturile salariale lunare de care va beneficia.
(4) Atributiile directorului general sunt stabilite prin contractul de performanta in conformitate cu prevederile legale.

CAPITOLUL VIII
Finantarea activitatii proprii.
Bugetul de venituri si cheltuieli

Art. 29 – (1) Activitatea Administratiei Nationale de Meteorologie se finanteaza astfel:
a) de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului si Gospodaririi Apelor; pentru activitatea de meteorologie, cercetarile fundamentale in domeniu, urmarirea sistematica si completa a starii si evolutiei vremii, realizarea schimbului international de date si integrarea in Sistemul de Veghe Meteorologica Mondiala, in limita sumelor alocate anual cu aceasta destinatie;
b) din tarifele incasate pentru furnizarea de servicii specifice in domeniul meteorologiei si alte servicii specifice prestate potrivit obiectului sau de activitate, conform contractelor economice incheiate cu terti utilizatori;
c) din alte surse, conform legii.
(2) Finantarea programului de investitii si de retehnologizare al Administratiei Nationale de Meteorologie se asigura din surse proprii, credite bancare si, in completare, de la bugetul de stat, prin bugetul ministerului de resort.
(3) Veniturile obtinute din inchirierea in conditiile legii a unora dintre bunurile apartinand domeniului public al statului, aflate in administrare, se vor utiliza in proportie de 50% de Administratia Nationala de Meteorologie pentru completarea fondurilor necesare lucrarilor de intretinere si reparatii ale acestor bunuri.
Art. 30 – (1) Administratia Nationala de Meteorologie intocmeste anual bugetul de venituri si cheltuieli si situatiile financiare.
(2) Administratia Nationala de Meteorologie va conduce evidenta contabila pe unitatile din subordine si va intocmi anual situatiile financiare pentru aceste activitati, avand in vedere normele metodologice in vigoare.
(3) Situatiile financiare se aproba potrivit legii.
(4) Bugetul de venituri si cheltuieli al Administratiei Nationale de Meteorologie se aproba prin hotarare a Guvernului.
Art. 31 – (1) Administratia Nationala de Meteorologie, in baza prevederilor legii bugetului anual, isi poate prevedea in bugetul propriu cheltuieli sociale, culturale si sportive pentru personalul angajat cu contract individual de munca.
(2) Administratia Nationala de Meteorologie poate sponsoriza activitati si actiuni, potrivit legii, in baza contractelor incheiate cu beneficiarii. In aceleasi conditii se poate efectua actul de mecenat.
Art. 32 – Exercitiul financiar incepe la data de 1 ianuarie si se incheie la data de 31 decembrie ale fiecarui an. Prin exceptie, primul exercitiu financiar incepe de la data constituirii Administratiei Nationale de Meteorologie.
Art. 33 – Controlul intern al activitatii economico-financiare se realizeaza de catre organele de specialitate ale Administratiei Nationale de Meteorologie.

CAPITOLUL IX
Personalul

Art. 34 – Personalul de executie al Administratiei Nationale de Meteorologie si al sucursalelor este angajat sau concediat potrivit Codului muncii si contractului colectiv de munca.
Art. 35 – Salarizarea se face in conformitate cu prevederile legale si cu prevederile contractului colectiv de munca.
Art. 36 – Drepturile si obligatiile personalului Administratiei Nationale de Meteorologie se stabilesc prin contractul colectiv de munca si prin contractele individuale de munca, cu respectarea prevederilor legale in vigoare.

CAPITOLUL X
Dispozitii finale

Art. 37 – (1) Administratia Nationala de Meteorologie se poate asocia, fara constituirea de noi persoane juridice, cu societati comerciale din alte sectoare de activitate, in vederea realizarii de activitati comune care prezinta interes pentru asociati.
(2) Administratia Nationala de Meteorologie poate constitui noi persoane juridice prin asociere cu terte persoane fizice sau juridice romane sau straine, in conditiile prevazute de lege.
(3) Conditiile de parteneriat in perioada asocierii, precum si cele de retragere vor fi stipulate in contractele de asociere care se vor incheia intre Administratia Nationala de Meteorologie si fiecare parte contractanta.
Art. 38 – Prevederile prezentului regulament de organizare si functionare se completeaza, dupa caz, cu dispozitiile celorlalte reglementari legale in vigoare.

ANEXA Nr 2

LISTA
BUNURILOR DIN DOMENIUL PUBLIC AL STATULUI CARE SE PREIAU AN ADMINISTRARE DE CATRE ADMINISTRATIA NATIONALA DE METEOROLOGIE

A. BUNURILE DIN DOMENIUL PUBLIC AL STATULUI DIN INVENTARUL APROBAT PRIN H.G. NR. 15/2004.
B. BUNURILE DIN DOMENIUL PUBLIC AL STATULUI PUSE AN FUNCTIUNE AN ANUL 2003 CARORA LI SE VOR ATRIBUI ULTERIOR NUMERE DE INVENTAR LA MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

Nr. crt. Denumire mijloc fix Cod clasif. Nr. inv. MFP Valoare de inventar (lei) Locul de munca Adresa
0 1 2 3 4 5 6
1. Radar Doppler in banda S tip LM – Timisoara 3.8 203.277.870.902 CMR Banat – Crisana Timisoara, str. Gheorghe Adam, nr. 15
2. Radar Doppler in banda S tip LM – Oradea 3.8 197.736.690.612 CMR Banat – Crisana Oradea
3. Radar Doppler in banda S tip LM – Bobohalma 3.8 192.566.253.474 CMR Transilvania Sud com. Bobohalma
4. Radar Doppler in banda S tip LM – Medgidia 3.8 190.697.892.624 CMR Dobrogea Medgidia, str. 7 Noiembrie, jud. Constanta
5. Radar Doppler in banda S tip LM – Barnova 3.8 189.406.011.718 CMR Moldova Barnova, com. Ciurea, jud. Iasi
6. Radar Doppler in banda C tip – ghematronik 3.8 31.420.985.119 CMR Banat – Crisana Dealul Vantului, Oradea, jud. Bihor
7. Turn radar Barnova 1.4.5 21.222.230.055 CMR Moldova Barnova, com. Ciurea, jud. Iasi
8. Turn radar Bobohalma 1.4.5 18.951.630.994 CMR Transilvania Nord com. Bobohalma
9. Turn radar Medgidia 1.4.5 18.446.552.327 CMR Dobrogea Medgidia, str. 7 Noiembrie, jud. Constanta
10. Turn radar Timisoara 1.4.5 16.175.614.034 CMR Banat – Crisana Timisoara, str. Gheorghe Adam, nr. 15
11. Turn radar Oradea 1.4.5 15.058.175.798 CMR Banat – Crisana Oradea
12. Kit upgrade comunicatii (telef. IP) 3.9 14.481.089.466 CNPM Bucuresti Bucuresti, sos. Bucuresti – Ploiesti, nr. 97, sect. 1
13. Statie de receptie METEOSAT 3.9 14.411.236.349 CNPM Bucuresti Bucuresti, sos. Bucuresti – Ploiesti, nr. 97, sect. 1
14. Consola de prognoza 3.9 13.962.006.119 CNPM Bucuresti Bucuresti, sos. Bucuresti – Ploiesti, nr. 97, sect. 1
15. Poarta de comunicatii 3.9 13.617.850.047 CNPM Bucuresti Bucuresti, sos. Bucuresti – Ploiesti, nr. 97, sect. 1
16. Poarta de comunicatii – Bacau 3.9 13.391.256.482 CMR Moldova SM Bacau, str. Aeroportului, nr. 1, Bacau
17. Statie achizitie si procesare date METEOSAT 3.9 11.699.083.600 CNPM Bucuresti Bucuresti, sos. Bucuresti – Ploiesti, nr. 97, sect. 1
18. Statie de prognoza – Cluj 3.9 10.151.247.596 CMR Transilvania Sud Cluj, str. Vanatorilor, nr. 17
19. Statie de prognoza – Timisoara 3.9 10.151.247.596 CMR Banat – Crisana Timisoara, str. Gheorghe Adam, nr. 15
20. Statie de prognoza – Constanta 3.9 10.151.225.133 CMR Dobrogea Constanta, str. Mamaia, nr. 300
21. Statie de prognoza – Sibiu 3.9 10.151.218.197 CMR Transilvania Sud SM Sibiu, Soseaua Alba Iulia, nr. 73
22. Statie de prognoza – Bacau 3.9 10.137.125.967 CMR Moldova SM Bacau, str. Aeroportului, nr. 1, Bacau
23. Poarta de comunicatii – Cluj 3.9 9.823.512.701 CMR Transilvania Sud Cluj, str. Vanatorilor, nr. 17
24. Poarta de comunicatii – Timisoara 3.9 9.823.512.701 CMR Banat – Crisana Timisoara, str. Gheorghe Adam, nr. 15
25. Poarta de comunicatii – Constanta 3.9 9.823.490.964 CMR Dobrogea Constanta, str. Mamaia, nr. 300
26. Poarta de comunicatii – Sibiu 3.9 9.823.484.252 CMR Transilvania Sud SM Sibiu, Soseaua Alba Iulia, nr. 73
27. Server produse meteorologice – Bucuresti 3.9 9.751.884.541 CNPM Bucuresti Bucuresti, sos. Bucuresti – Ploiesti, nr. 97, sect. 1
28. Server modelare avansata 3.9 9.303.145.951 CNPM Bucuresti Bucuresti, sos. Bucuresti – Ploiesti, nr. 97, sect. 1
29. Statie de prognoza Muntenia 3.9 9.080.735.727 CNPM Bucuresti Bucuresti, sos. Bucuresti – Ploiesti, nr. 97, sect. 1
30. Statie de prognoza – Craiova 3.9 8.682.783.293 CMR Oltenia Craiova, str. Calea Bucuresti, nr. 150, jud. Dolj
31. Server dezvoltare software 3.9 8.522.719.588 CNPM Bucuresti Bucuresti, sos. Bucuresti – Ploiesti, nr. 97, sect. 1
32. Echipamente comunicatii 2.22.5.3 8.424.763.102 CNPM Bucuresti Bucuresti, sos. Bucuresti – Ploiesti, nr. 97, sect. 1
33. Poarta de comunicatii – Craiova 3.9 8.350.421.874 CMR Oltenia Craiova, str. Calea Bucuresti, nr. 150, jud. Dolj
34. Statie management situatii urgenta 3.9 7.211.960.690 CNPM Bucuresti Bucuresti, sos. Bucuresti – Ploiesti, nr. 97, sect. 1
35. Statie afisare 4D – VIPIR 3.9 7.211.886.932 CNPM Bucuresti Bucuresti, sos. Bucuresti – Ploiesti, nr. 97, sect. 1
36. Sistem de afisare 2D 3.9 7.164.747.262 CNPM Bucuresti Bucuresti, sos. Bucuresti – Ploiesti, nr. 97, sect. 1
37. Server prelucrare date volum – Craiova 3.9 7.033.453.065 CMR Oltenia Craiova, str. Calea Bucuresti, nr. 150, jud. Dolj
38. Sistem afisare 2D – Craiova 3.9 7.029.958.985 CMR Oltenia Craiova, str. Calea Bucuresti, nr. 150, jud. Dolj
39. Server prelucrare date volum – Cluj 3.9 6.998.690.681 CMR Transilvania Sud Cluj, str. Vanatorilor, nr. 17
40. Server prelucrare date volum – Timisoara 3.9 6.998.690.681 CMR Banat – Crisana Timisoara, str. Gheorghe Adam, nr. 15
41. Server prelucrare date volum – Constanta 3.9 6.998.675.195 CMR Dobrogea Constanta, str. Mamaia, nr. 300
42. Server prelucrare date volum – Sibiu 3.9 6.998.670.413 CMR Transilvania Sud SM Sibiu, Soseaua Alba Iulia, nr. 73
43. Sistem afisare 2D – Cluj 3.9 6.995.248.973 CMR Transilvania Sud Cluj, str. Vanatorilor, nr. 17
44. Statie nowcasting si modelare – Cluj 3.9 6.995.248.973 CMR Transilvania Sud Cluj, str. Vanatorilor, nr. 17
45. Sistem afisare 2D – Timisoara 3.9 6.995.248.973 CMR Banat – Crisana Timisoara, str. Gheorghe Adam, nr. 15
46. Statie nowcasting si modelare – Timisoara 3.9 6.995.248.973 CMR Banat – Crisana Timisoara, str. Gheorghe Adam, nr. 15
47. Sistem afisare 2D – Constanta 3.9 6.995.233.494 CMR Dobrogea Constanta, str. Mamaia, nr. 300
48. Statie nowcasting si modelare – Constanta 3.9 6.995.233.494 CMR Constanta Constanta, str. Mamaia, nr. 300
49. Sistem afisare 2D – Sibiu 3.9 6.995.228.715 CMR Transilvania Sud SM Sibiu, Soseaua Alba Iulia, nr. 73
50. Statie nowcasting si modelare – Sibiu 3.9 6.995.228.715 CMR Transilvania Sud SM Sibiu, Soseaua Alba Iulia, nr. 73
51. Server prelucrare date volum – Bacau 3.9 6.985.421.754 CMR Moldova SM Bacau, str. Aeroportului, nr. 1, Bacau
52. Sistem afisare 2D – Bacau 3.9 6.981.986.571 CMR Moldova SM Bacau, str. Aeroportului, nr. 1, Bacau
53. Statie nowcasting si modelare – Bacau 3.9 6.981.986.571 CMR Moldova SM Bacau, str. Aeroportului, nr. 1, Bacau

Situația meteo România: 21-07-2017 ora 09:00

 • ADAMCLISI

  21-07-2017 ora 09:00
  Temperatură: 23.9 ºC
  Vânt: calm
  Nebulozitate: cer partial noros
  Presiune: 996.9 mb, in crestere
  Umezeală relativă: 48%
 • ADJUD

  21-07-2017 ora 09:00
  Temperatură: 22.5 ºC
  Vânt: 0.9 m/s, directia : SSE
  Nebulozitate: cer senin
  Presiune: 1002.0 mb, in crestere
  Umezeală relativă: 67%
 • ALBA IULIA

  21-07-2017 ora 09:00
  Temperatură: 20.4 ºC
  Vânt: 1.1 m/s, directia : S
  Nebulozitate: cer senin
  Presiune: 986.1 mb, variabila
  Umezeală relativă: 73%
 • ALEXANDRIA

  21-07-2017 ora 09:00
  Temperatură: 22.1 ºC
  Vânt: 1.0 m/s, directia : S
  Nebulozitate: cer senin
  Presiune: 1005.8 mb, in crestere
  Umezeală relativă: 71%
 • ARAD

  21-07-2017 ora 09:00
  Temperatură: 25.8 ºC
  Vânt: 2.3 m/s, directia : SE
  Nebulozitate: cer senin
  Presiune: 999.2 mb, variabila
  Umezeală relativă: 49%
 • BACAU

  21-07-2017 ora 09:00
  Temperatură: 22.0 ºC
  Vânt: 1.4 m/s, directia : S
  Nebulozitate: cer senin
  Presiune: 994.3 mb, in crestere
  Umezeală relativă: 75%
 • BACLES

  21-07-2017 ora 09:00
  Temperatură: 22.2 ºC
  Vânt: 2.3 m/s, directia : NE
  Nebulozitate: indisponibil
  Presiune: 979.2 mb, variabila
  Umezeală relativă: 65%
 • BAIA MARE

  21-07-2017 ora 09:00
  Temperatură: 22.8 ºC
  Vânt: 1.1 m/s, directia : E
  Nebulozitate: cer partial noros
  Presiune: 992.2 mb, in crestere
  Umezeală relativă: 69%
 • BAILE HERCULANE

  21-07-2017 ora 09:00
  Temperatură: 19.2 ºC
  Vânt: calm
  Nebulozitate: cer senin
  Presiune: 992.7 mb, in crestere
  Umezeală relativă: 74%
 • BAILESTI

  21-07-2017 ora 09:00
  Temperatură: 22.4 ºC
  Vânt: 1.4 m/s, directia : E
  Nebulozitate: cer senin
  Presiune: 1007.8 mb, in crestere
  Umezeală relativă: 69%
 • BAISOARA

  21-07-2017 ora 09:00
  Temperatură: 21.6 ºC
  Vânt: 0.8 m/s, directia : NV
  Nebulozitate: cer partial noros
  Presiune: 867.6 mb, in crestere
  Umezeală relativă: 47%
 • BALEA LAC

  21-07-2017 ora 09:00
  Temperatură: 14.2 ºC
  Vânt: 2.9 m/s, directia : NNV
  Nebulozitate: cer senin
  Presiune: 798.6 mb, in crestere
  Umezeală relativă: 53%
 • BANLOC

  21-07-2017 ora 09:00
  Temperatură: 25.0 ºC
  Vânt: 2.9 m/s, directia : S
  Nebulozitate: cer senin
  Presiune: 1003.7 mb, variabila
  Umezeală relativă: 55%
 • BARAOLT

  21-07-2017 ora 09:00
  Temperatură: 17.6 ºC
  Vânt: 0.3 m/s, directia : V
  Nebulozitate: cer senin
  Presiune: 957.6 mb, in crestere
  Umezeală relativă: 76%
 • BARLAD

  21-07-2017 ora 09:00
  Temperatură: 22.9 ºC
  Vânt: 0.9 m/s, directia : SSV
  Nebulozitate: cer senin
  Presiune: 995.2 mb, in crestere
  Umezeală relativă: 59%
 • BARNOVA (RADAR)

  21-07-2017 ora 09:00
  Temperatură: 22.0 ºC
  Vânt: 3.5 m/s, directia : SSE
  Nebulozitate: cer senin
  Presiune: 969.7 mb, in crestere
  Umezeală relativă: 57%
 • BATOS

  21-07-2017 ora 09:00
  Temperatură: 21.2 ºC
  Vânt: calm
  Nebulozitate: indisponibil
  Presiune: 963.8 mb, in crestere
  Umezeală relativă: 68%
 • BECHET

  21-07-2017 ora 09:00
  Temperatură: 21.3 ºC
  Vânt: 1.3 m/s, directia : E
  Nebulozitate: cer senin
  Presiune: 1010.6 mb, in crestere
  Umezeală relativă: 79%
 • BISOCA

  21-07-2017 ora 09:00
  Temperatură: 20.8 ºC
  Vânt: 2.8 m/s, directia : SSE
  Nebulozitate: cer senin
  Presiune: 920.0 mb, in crestere
  Umezeală relativă: 63%
 • BISTRITA

  21-07-2017 ora 09:00
  Temperatură: 21.1 ºC
  Vânt: 0.3 m/s, directia : NNE
  Nebulozitate: cer partial noros
  Presiune: 972.2 mb, in crestere
  Umezeală relativă: 63%
 • BLAJ

  21-07-2017 ora 09:00
  Temperatură: 19.2 ºC
  Vânt: 1.0 m/s, directia : NNE
  Nebulozitate: indisponibil
  Presiune: 976.0 mb, variabila
  Umezeală relativă: 84%
 • BOITA

  21-07-2017 ora 09:00
  Temperatură: 20.6 ºC
  Vânt: 4.0 m/s, directia : S
  Nebulozitate: indisponibil
  Presiune: 955.4 mb, in crestere
  Umezeală relativă: 69%
 • BOROD

  21-07-2017 ora 09:00
  Temperatură: 21.8 ºC
  Vânt: 1.1 m/s, directia : SE
  Nebulozitate: cer partial noros
  Presiune: 975.3 mb, in crestere
  Umezeală relativă: 65%
 • BOTOSANI

  21-07-2017 ora 09:00
  Temperatură: 22.8 ºC
  Vânt: 0.6 m/s, directia : SSE
  Nebulozitate: cer senin
  Presiune: 995.0 mb, in crestere
  Umezeală relativă: 74%
 • BOZOVICI

  21-07-2017 ora 09:00
  Temperatură: 20.6 ºC
  Vânt: calm
  Nebulozitate: cer senin
  Presiune: 986.1 mb, in crestere
  Umezeală relativă: 66%
 • BRAILA

  21-07-2017 ora 09:00
  Temperatură: 23.9 ºC
  Vânt: 1.5 m/s, directia : ESE
  Nebulozitate: cer senin
  Presiune: 1013.4 mb, variabila
  Umezeală relativă: 60%
 • BRASOV GHIMBAV

  21-07-2017 ora 09:00
  Temperatură: 19.6 ºC
  Vânt: 0.1 m/s, directia : V
  Nebulozitate: cer senin
  Presiune: 954.6 mb, in crestere
  Umezeală relativă: 75%
 • BUCIN

  21-07-2017 ora 09:00
  Temperatură: 19.2 ºC
  Vânt: 1.2 m/s, directia : SV
  Nebulozitate: cer senin
  Presiune: 873.9 mb, in crestere
  Umezeală relativă: 60%
 • BUCURESTI AFUMATI

  21-07-2017 ora 09:00
  Temperatură: 22.2 ºC
  Vânt: 0.7 m/s, directia : N
  Nebulozitate: cer senin
  Presiune: 1005.1 mb, in crestere
  Umezeală relativă: 72%
 • BUCURESTI BANEASA

  21-07-2017 ora 09:00
  Temperatură: 22.9 ºC
  Vânt: 0.4 m/s, directia : NNV
  Nebulozitate: cer senin
  Presiune: 1004.0 mb, in crestere
  Umezeală relativă: 74%
 • BUCURESTI FILARET

  21-07-2017 ora 09:00
  Temperatură: 25.8 ºC
  Vânt: 0.4 m/s, directia : SSE
  Nebulozitate: cer senin
  Presiune: 1005.4 mb, in crestere
  Umezeală relativă: 57%
 • BUZAU

  21-07-2017 ora 09:00
  Temperatură: 22.8 ºC
  Vânt: 2.7 m/s, directia : NNE
  Nebulozitate: cer senin
  Presiune: 1003.8 mb, in crestere
  Umezeală relativă: 68%
 • CALAFAT

  21-07-2017 ora 09:00
  Temperatură: 22.4 ºC
  Vânt: 1.1 m/s, directia : ESE
  Nebulozitate: cer senin
  Presiune: 1007.6 mb, in crestere
  Umezeală relativă: 65%
 • CALARASI

  21-07-2017 ora 09:00
  Temperatură: 23.0 ºC
  Vânt: 1.4 m/s, directia : E
  Nebulozitate: cer senin
  Presiune: 1012.8 mb, in crestere
  Umezeală relativă: 62%
 • CALIMANI (RETITIS)

  21-07-2017 ora 09:00
  Temperatură: 13.3 ºC
  Vânt: 6.5 m/s, directia : NV
  Nebulozitate: cer senin
  Presiune: 801.9 mb, variabila
  Umezeală relativă: 69%
 • CAMPENI (BISTRA)

  21-07-2017 ora 09:00
  Temperatură: 18.2 ºC
  Vânt: 0.1 m/s, directia : SE
  Nebulozitate: cer senin
  Presiune: 946.0 mb, in crestere
  Umezeală relativă: 78%
 • CAMPINA

  21-07-2017 ora 09:00
  Temperatură: 20.6 ºC
  Vânt: 0.7 m/s, directia : N
  Nebulozitate: cer senin
  Presiune: 962.3 mb, in crestere
  Umezeală relativă: 72%
 • CAMPULUNG MUSCEL

  21-07-2017 ora 09:00
  Temperatură: 19.8 ºC
  Vânt: 1.3 m/s, directia : NE
  Nebulozitate: cer senin
  Presiune: 938.3 mb, in crestere
  Umezeală relativă: 66%
 • CARACAL

  21-07-2017 ora 09:00
  Temperatură: 22.2 ºC
  Vânt: 0.8 m/s, directia : E
  Nebulozitate: cer senin
  Presiune: 1002.5 mb, in crestere
  Umezeală relativă: 79%
 • CARANSEBES

  21-07-2017 ora 09:00
  Temperatură: 24.2 ºC
  Vânt: 3.2 m/s, directia : SSE
  Nebulozitate: cer senin
  Presiune: 985.9 mb, in crestere
  Umezeală relativă: 53%
 • CEAHLAU TOACA

  21-07-2017 ora 09:00
  Temperatură: 13.4 ºC
  Vânt: 4.4 m/s, directia : VNV
  Nebulozitate: cer senin
  Presiune: 814.0 mb, variabila
  Umezeală relativă: 69%
 • CERNAVODA

  21-07-2017 ora 09:00
  Temperatură: 23.4 ºC
  Vânt: 0.5 m/s, directia : S
  Nebulozitate: cer partial noros
  Presiune: 1005.3 mb, in crestere
  Umezeală relativă: 54%
 • CHISINEU CRIS

  21-07-2017 ora 09:00
  Temperatură: 25.2 ºC
  Vânt: 2.0 m/s, directia : SE
  Nebulozitate: cer senin
  Presiune: 1001.5 mb, variabila
  Umezeală relativă: 56%
 • CLUJ-NAPOCA

  21-07-2017 ora 09:00
  Temperatură: 21.6 ºC
  Vânt: 0.3 m/s, directia : NE
  Nebulozitate: cer partial noros
  Presiune: 967.0 mb, in crestere
  Umezeală relativă: 67%
 • CONSTANTA

  21-07-2017 ora 09:00
  Temperatură: 23.2 ºC
  Vânt: 1.0 m/s, directia : NNE
  Nebulozitate: cer partial noros
  Presiune: 1013.5 mb, variabila
  Umezeală relativă: 62%
 • CORUGEA

  21-07-2017 ora 09:00
  Temperatură: 25.5 ºC
  Vânt: 2.4 m/s, directia : E
  Nebulozitate: cer senin
  Presiune: 989.5 mb, in crestere
  Umezeală relativă: 38%
 • COTNARI

  21-07-2017 ora 09:00
  Temperatură: 22.9 ºC
  Vânt: 3.5 m/s, directia : S
  Nebulozitate: cer senin
  Presiune: 980.4 mb, variabila
  Umezeală relativă: 66%
 • CRAIOVA

  21-07-2017 ora 09:00
  Temperatură: 23.6 ºC
  Vânt: 1.2 m/s, directia : ENE
  Nebulozitate: cer senin
  Presiune: 992.2 mb, in crestere
  Umezeală relativă: 66%
 • CUNTU

  21-07-2017 ora 09:00
  Temperatură: 19.5 ºC
  Vânt: 1.1 m/s, directia : NE
  Nebulozitate: cer senin
  Presiune: 857.1 mb, in crestere
  Umezeală relativă: 50%
 • CURTEA DE ARGES

  21-07-2017 ora 09:00
  Temperatură: 20.3 ºC
  Vânt: 1.7 m/s, directia : N
  Nebulozitate: cer senin
  Presiune: 963.3 mb, in crestere
  Umezeală relativă: 71%
 • DARABANI

  21-07-2017 ora 09:00
  Temperatură: 21.5 ºC
  Vânt: 2.0 m/s, directia : SV
  Nebulozitate: cer senin
  Presiune: 984.2 mb, in crestere
  Umezeală relativă: 80%
 • DEDULESTI-MORARESTI

  21-07-2017 ora 09:00
  Temperatură: 22.7 ºC
  Vânt: 1.0 m/s, directia : NE
  Nebulozitate: cer senin
  Presiune: 952.5 mb, in crestere
  Umezeală relativă: 66%
 • DEJ

  21-07-2017 ora 09:00
  Temperatură: 19.6 ºC
  Vânt: 0.8 m/s, directia : NE
  Nebulozitate: cer partial noros
  Presiune: 987.4 mb, in crestere
  Umezeală relativă: 78%
 • DEVA

  21-07-2017 ora 09:00
  Temperatură: 21.2 ºC
  Vânt: 1.3 m/s, directia : S
  Nebulozitate: cer senin
  Presiune: 986.9 mb, in crestere
  Umezeală relativă: 68%
 • DRAGASANI

  21-07-2017 ora 09:00
  Temperatură: 22.5 ºC
  Vânt: 0.9 m/s, directia : NV
  Nebulozitate: cer senin
  Presiune: 982.9 mb, variabila
  Umezeală relativă: 72%
 • DROBETA TURNU SEVERIN

  21-07-2017 ora 09:00
  Temperatură: 24.2 ºC
  Vânt: 1.0 m/s, directia : SE
  Nebulozitate: cer senin
  Presiune: 1005.7 mb, in crestere
  Umezeală relativă: 64%
 • DUMBRAVENI

  21-07-2017 ora 09:00
  Temperatură: 19.2 ºC
  Vânt: 2.1 m/s, directia : E
  Nebulozitate: indisponibil
  Presiune: 977.9 mb, in crestere
  Umezeală relativă: 79%
 • DUMBRAVITA DE CODRU

  21-07-2017 ora 09:00
  Temperatură: 25.9 ºC
  Vânt: 1.5 m/s, directia : S
  Nebulozitate: cer senin
  Presiune: 947.2 mb, variabila
  Umezeală relativă: 36%
 • FAGARAS

  21-07-2017 ora 09:00
  Temperatură: 18.9 ºC
  Vânt: 1.2 m/s, directia : ENE
  Nebulozitate: cer senin
  Presiune: 966.3 mb, in crestere
  Umezeală relativă: 100%
 • FETESTI

  21-07-2017 ora 09:00
  Temperatură: 21.5 ºC
  Vânt: 1.5 m/s, directia : SE
  Nebulozitate: cer senin
  Presiune: 1008.3 mb, in crestere
  Umezeală relativă: 70%
 • FOCSANI

  21-07-2017 ora 09:00
  Temperatură: 23.7 ºC
  Vânt: 0.6 m/s, directia : NE
  Nebulozitate: cer senin
  Presiune: 1008.9 mb, in crestere
  Umezeală relativă: 68%
 • FUNDATA

  21-07-2017 ora 09:00
  Temperatură: 19.8 ºC
  Vânt: 1.2 m/s, directia : NE
  Nebulozitate: cer senin
  Presiune: 866.1 mb, variabila
  Umezeală relativă: 58%
 • GALATI

  21-07-2017 ora 09:00
  Temperatură: 22.5 ºC
  Vânt: 1.3 m/s, directia : ENE
  Nebulozitate: cer senin
  Presiune: 1007.1 mb, variabila
  Umezeală relativă: 72%
 • GIURGIU

  21-07-2017 ora 09:00
  Temperatură: 22.3 ºC
  Vânt: 0.9 m/s, directia : SV
  Nebulozitate: cer senin
  Presiune: 1011.8 mb, in crestere
  Umezeală relativă: 70%
 • GORGOVA

  21-07-2017 ora 09:00
  Temperatură: 22.9 ºC
  Vânt: 0.5 m/s, directia : NV
  Nebulozitate: cer senin
  Presiune: 1014.9 mb, in crestere
  Umezeală relativă: 80%
 • GRIVITA

  21-07-2017 ora 09:00
  Temperatură: 21.8 ºC
  Vânt: 1.7 m/s, directia : SSE
  Nebulozitate: cer senin
  Presiune: 1009.4 mb, in crestere
  Umezeală relativă: 70%
 • GURA PORTITEI

  21-07-2017 ora 09:00
  Temperatură: 24.3 ºC
  Vânt: 2.0 m/s, directia : NNE
  Nebulozitate: cer senin
  Presiune: 1014.9 mb, in crestere
  Umezeală relativă: 72%
 • GURAHONT

  21-07-2017 ora 09:00
  Temperatură: 21.1 ºC
  Vânt: 1.0 m/s, directia : SSE
  Nebulozitate: cer senin
  Presiune: 992.9 mb, in crestere
  Umezeală relativă: 76%
 • HARSOVA

  21-07-2017 ora 09:00
  Temperatură: 21.7 ºC
  Vânt: 1.8 m/s, directia : SSE
  Nebulozitate: cer senin
  Presiune: 1010.6 mb, in crestere
  Umezeală relativă: 66%
 • HOLOD

  21-07-2017 ora 09:00
  Temperatură: 22.8 ºC
  Vânt: 2.8 m/s, directia : NE
  Nebulozitate: cer partial noros
  Presiune: 994.2 mb, variabila
  Umezeală relativă: 60%
 • HUEDIN

  21-07-2017 ora 09:00
  Temperatură: 25.1 ºC
  Vânt: 1.5 m/s, directia : N
  Nebulozitate: cer acoperit
  Presiune: 950.2 mb, in crestere
  Umezeală relativă: 51%
 • IASI

  21-07-2017 ora 09:00
  Temperatură: 23.3 ºC
  Vânt: 1.5 m/s, directia : ESE
  Nebulozitate: cer senin
  Presiune: 1005.8 mb, in crestere
  Umezeală relativă: 63%
 • IEZER

  21-07-2017 ora 09:00
  Temperatură: 16.8 ºC
  Vânt: 0.2 m/s, directia : E
  Nebulozitate: cer senin
  Presiune: 824.6 mb, in crestere
  Umezeală relativă: 61%
 • INTORSURA BUZAULUI

  21-07-2017 ora 09:00
  Fenomen : ceata
  Temperatură: 14.3 ºC
  Vânt: 0.4 m/s, directia : NV
  Nebulozitate: cer invizibil
  Presiune: 937.4 mb, in crestere
  Umezeală relativă: 100%
 • JIMBOLIA

  21-07-2017 ora 09:00
  Temperatură: 24.1 ºC
  Vânt: 2.5 m/s, directia : SSE
  Nebulozitate: indisponibil
  Presiune: 1003.4 mb, variabila
  Umezeală relativă: 56%
 • JOSENI

  21-07-2017 ora 09:00
  Temperatură: 17.0 ºC
  Vânt: 0.3 m/s, directia : NE
  Nebulozitate: cer senin
  Presiune: 931.3 mb, in crestere
  Umezeală relativă: 74%
 • JURILOVCA

  21-07-2017 ora 09:00
  Temperatură: 25.8 ºC
  Vânt: 1.4 m/s, directia : NE
  Nebulozitate: cer senin
  Presiune: 1010.9 mb, in crestere
  Umezeală relativă: 46%
 • LACAUTI

  21-07-2017 ora 09:00
  Temperatură: 15.1 ºC
  Vânt: 1.9 m/s, directia : NNV
  Nebulozitate: cer senin
  Presiune: 825.6 mb, in crestere
  Umezeală relativă: 69%
 • LUGOJ

  21-07-2017 ora 09:00
  Temperatură: 24.2 ºC
  Vânt: 2.2 m/s, directia : SE
  Nebulozitate: cer senin
  Presiune: 999.3 mb, in crestere
  Umezeală relativă: 60%
 • MAHMUDIA

  21-07-2017 ora 09:00
  Temperatură: 23.6 ºC
  Vânt: 3.7 m/s, directia : VNV
  Nebulozitate: cer senin
  Presiune: 995.8 mb, in crestere
  Umezeală relativă: 51%
 • MANGALIA

  21-07-2017 ora 09:00
  Temperatură: 25.0 ºC
  Vânt: 0.8 m/s, directia : NNE
  Nebulozitate: cer partial noros
  Presiune: 1013.9 mb, in crestere
  Umezeală relativă: 59%
 • MEDGIDIA

  21-07-2017 ora 09:00
  Temperatură: 23.1 ºC
  Vânt: 0.6 m/s, directia : NNV
  Nebulozitate: cer partial noros
  Presiune: 1007.0 mb, in crestere
  Umezeală relativă: 64%
 • MIERCUREA CIUC

  21-07-2017 ora 09:00
  Temperatură: 16.0 ºC
  Vânt: 0.5 m/s, directia : NV
  Nebulozitate: cer senin
  Presiune: 940.7 mb, in crestere
  Umezeală relativă: 89%
 • MOLDOVA VECHE

  21-07-2017 ora 09:00
  Temperatură: 26.2 ºC
  Vânt: 1.2 m/s, directia : SSV
  Nebulozitate: cer senin
  Presiune: 1004.0 mb, in crestere
  Umezeală relativă: 51%
 • NEGRESTI (VASLUI)

  21-07-2017 ora 09:00
  Temperatură: 22.0 ºC
  Vânt: 1.9 m/s, directia : ESE
  Nebulozitate: cer senin
  Presiune: 998.8 mb, in crestere
  Umezeală relativă: 65%
 • OBARSIA LOTRULUI

  21-07-2017 ora 09:00
  Temperatură: 9.9 ºC
  Vânt: 0.1 m/s, directia : SE
  Nebulozitate: indisponibil
  Presiune: 869.2 mb, in crestere
  Umezeală relativă: 91%
 • OCNA SUGATAG

  21-07-2017 ora 09:00
  Temperatură: 19.8 ºC
  Vânt: 0.4 m/s, directia : V
  Nebulozitate: cer partial noros
  Presiune: 957.0 mb, variabila
  Umezeală relativă: 71%
 • ODORHEIUL SECUIESC

  21-07-2017 ora 09:00
  Temperatură: 19.6 ºC
  Vânt: 1.0 m/s, directia : NE
  Nebulozitate: indisponibil
  Presiune: 955.6 mb, in crestere
  Umezeală relativă: 67%
 • OLTENITA

  21-07-2017 ora 09:00
  Temperatură: 23.7 ºC
  Vânt: 0.6 m/s, directia : E
  Nebulozitate: cer senin
  Presiune: 1013.0 mb, in crestere
  Umezeală relativă: 60%
 • ORADEA

  21-07-2017 ora 09:00
  Temperatură: 24.7 ºC
  Vânt: 3.3 m/s, directia : ESE
  Nebulozitate: cer senin
  Presiune: 997.1 mb, variabila
  Umezeală relativă: 54%
 • ORAVITA

  21-07-2017 ora 09:00
  Temperatură: 27.2 ºC
  Vânt: 0.9 m/s, directia : S
  Nebulozitate: cer senin
  Presiune: 977.9 mb, in crestere
  Umezeală relativă: 39%
 • PADES (APA NEAGRA)

  21-07-2017 ora 09:00
  Temperatură: 20.9 ºC
  Vânt: 1.0 m/s, directia : VSV
  Nebulozitate: cer senin
  Presiune: 984.8 mb, in crestere
  Umezeală relativă: 73%
 • PALTINIS

  21-07-2017 ora 09:00
  Temperatură: 20.7 ºC
  Vânt: 0.3 m/s, directia : SV
  Nebulozitate: cer senin
  Presiune: 857.7 mb, in crestere
  Umezeală relativă: 52%
 • PARANG

  21-07-2017 ora 09:00
  Temperatură: 17.7 ºC
  Vânt: 0.3 m/s, directia : N
  Nebulozitate: cer senin
  Presiune: 848.2 mb, variabila
  Umezeală relativă: 62%
 • PATARLAGELE

  21-07-2017 ora 09:00
  Temperatură: 20.1 ºC
  Vânt: 2.1 m/s, directia : N
  Nebulozitate: cer senin
  Presiune: 981.7 mb, in crestere
  Umezeală relativă: 77%
 • PENTELEU

  21-07-2017 ora 09:00
  Temperatură: 18.7 ºC
  Vânt: 0.6 m/s, directia : E
  Nebulozitate: cer senin
  Presiune: 839.6 mb, in crestere
  Umezeală relativă: 55%
 • PETROSANI

  21-07-2017 ora 09:00
  Temperatură: 15.4 ºC
  Vânt: 1.0 m/s, directia : ESE
  Nebulozitate: cer senin
  Presiune: 947.2 mb, in crestere
  Umezeală relativă: 97%
 • PIATRA NEAMT

  21-07-2017 ora 09:00
  Temperatură: 21.2 ºC
  Vânt: 2.1 m/s, directia : V
  Nebulozitate: cer senin
  Presiune: 972.9 mb, in crestere
  Umezeală relativă: 66%
 • PITESTI

  21-07-2017 ora 09:00
  Temperatură: 20.3 ºC
  Vânt: 2.1 m/s, directia : NNE
  Nebulozitate: cer senin
  Presiune: 977.7 mb, in crestere
  Umezeală relativă: 73%
 • PLOIESTI

  21-07-2017 ora 09:00
  Temperatură: 23.5 ºC
  Vânt: 1.3 m/s, directia : E
  Nebulozitate: cer senin
  Presiune: 993.9 mb, in crestere
  Umezeală relativă: 63%
 • POIANA STAMPEI

  21-07-2017 ora 09:00
  Temperatură: 14.8 ºC
  Vânt: 1.3 m/s, directia : ENE
  Nebulozitate: cer senin
  Presiune: 912.3 mb, in crestere
  Umezeală relativă: 79%
 • POLOVRAGI

  21-07-2017 ora 09:00
  Temperatură: 21.5 ºC
  Vânt: 1.1 m/s, directia : SE
  Nebulozitate: cer senin
  Presiune: 954.6 mb, variabila
  Umezeală relativă: 68%
 • PREDEAL

  21-07-2017 ora 09:00
  Temperatură: 17.0 ºC
  Vânt: 0.7 m/s, directia : ESE
  Nebulozitate: cer senin
  Presiune: 895.1 mb, variabila
  Umezeală relativă: 76%
 • RADAUTI

  21-07-2017 ora 09:00
  Temperatură: 21.6 ºC
  Vânt: 1.0 m/s, directia : SE
  Nebulozitate: cer senin
  Presiune: 969.3 mb, in crestere
  Umezeală relativă: 70%
 • RAMNICU SARAT

  21-07-2017 ora 09:00
  Temperatură: 23.3 ºC
  Vânt: 1.3 m/s, directia : E
  Nebulozitate: cer senin
  Presiune: 996.9 mb, variabila
  Umezeală relativă: 61%
 • RAMNICU VALCEA

  21-07-2017 ora 09:00
  Temperatură: 21.2 ºC
  Vânt: 1.3 m/s, directia : N
  Nebulozitate: cer senin
  Presiune: 987.6 mb, in crestere
  Umezeală relativă: 72%
 • RESITA

  21-07-2017 ora 09:00
  Temperatură: 23.4 ºC
  Vânt: calm
  Nebulozitate: cer senin
  Presiune: 981.1 mb, in crestere
  Umezeală relativă: 54%
 • ROMAN

  21-07-2017 ora 09:00
  Temperatură: 21.3 ºC
  Vânt: 1.4 m/s, directia : VNV
  Nebulozitate: cer senin
  Presiune: 988.6 mb, in crestere
  Umezeală relativă: 77%
 • ROSIA MONTANA

  21-07-2017 ora 09:00
  Temperatură: 23.6 ºC
  Vânt: 0.4 m/s, directia : VNV
  Nebulozitate: cer senin
  Presiune: 884.0 mb, in crestere
  Umezeală relativă: 43%
 • ROSIORII DE VEDE

  21-07-2017 ora 09:00
  Temperatură: 24.0 ºC
  Vânt: 0.1 m/s, directia : ESE
  Nebulozitate: cer senin
  Presiune: 1002.6 mb, in crestere
  Umezeală relativă: 63%
 • SACUIENI

  21-07-2017 ora 09:00
  Temperatură: 26.5 ºC
  Vânt: 2.4 m/s, directia : SSV
  Nebulozitate: cer senin
  Presiune: 997.9 mb, variabila
  Umezeală relativă: 47%
 • SANNICOLAU MARE

  21-07-2017 ora 09:00
  Temperatură: 24.4 ºC
  Vânt: 3.7 m/s, directia : SSE
  Nebulozitate: cer senin
  Presiune: 1000.7 mb, variabila
  Umezeală relativă: 67%
 • SARMASU

  21-07-2017 ora 09:00
  Temperatură: 21.2 ºC
  Vânt: 0.5 m/s, directia : SE
  Nebulozitate: cer senin
  Presiune: 969.5 mb, in crestere
  Umezeală relativă: 71%
 • SATU MARE

  21-07-2017 ora 09:00
  Temperatură: 24.5 ºC
  Vânt: 1.0 m/s, directia : SE
  Nebulozitate: cer acoperit
  Presiune: 998.4 mb, in crestere
  Umezeală relativă: 69%
 • SEBES (ALBA)

  21-07-2017 ora 09:00
  Temperatură: 22.4 ºC
  Vânt: calm
  Nebulozitate: cer senin
  Presiune: 983.7 mb, in crestere
  Umezeală relativă: 64%
 • SEMENIC

  21-07-2017 ora 09:00
  Temperatură: 17.7 ºC
  Vânt: 4.9 m/s, directia : S
  Nebulozitate: cer senin
  Presiune: 860.6 mb, in crestere
  Umezeală relativă: 64%
 • SFANTU GHEORGHE (DELTA)

  21-07-2017 ora 09:00
  Temperatură: 22.9 ºC
  Vânt: 1.9 m/s, directia : NV
  Nebulozitate: cer senin
  Presiune: 1014.7 mb, in crestere
  Umezeală relativă: 78%
 • SFANTU GHEORGHE (MUNTE)

  21-07-2017 ora 09:00
  Temperatură: 19.7 ºC
  Vânt: 0.1 m/s, directia : ESE
  Nebulozitate: cer senin
  Presiune: 956.0 mb, in crestere
  Umezeală relativă: 77%
 • SIBIU

  21-07-2017 ora 09:00
  Temperatură: 20.4 ºC
  Vânt: 1.3 m/s, directia : E
  Nebulozitate: cer senin
  Presiune: 963.8 mb, variabila
  Umezeală relativă: 72%
 • SIGHETUL MARMATIEI

  21-07-2017 ora 09:00
  Temperatură: 19.6 ºC
  Vânt: 1.6 m/s, directia : SE
  Nebulozitate: cer senin
  Presiune: 982.7 mb, in crestere
  Umezeală relativă: 73%
 • SINAIA 1500

  21-07-2017 ora 09:00
  Temperatură: 19.7 ºC
  Vânt: 0.7 m/s, directia : NNE
  Nebulozitate: cer senin
  Presiune: 851.6 mb, in crestere
  Umezeală relativă: 53%
 • SIRIA

  21-07-2017 ora 09:00
  Temperatură: 25.9 ºC
  Vânt: 9.2 m/s, directia : S
  Nebulozitate: indisponibil
  Presiune: 959.3 mb, variabila
  Umezeală relativă: 38%
 • SLATINA

  21-07-2017 ora 09:00
  Temperatură: 21.9 ºC
  Vânt: 1.2 m/s, directia : VNV
  Nebulozitate: cer senin
  Presiune: 995.0 mb, in crestere
  Umezeală relativă: 75%
 • SLOBOZIA

  21-07-2017 ora 09:00
  Temperatură: 22.6 ºC
  Vânt: 2.8 m/s, directia : SSE
  Nebulozitate: cer senin
  Presiune: 1009.0 mb, in crestere
  Umezeală relativă: 61%
 • STANA DE VALE

  21-07-2017 ora 09:00
  Temperatură: 13.0 ºC
  Vânt: 0.2 m/s, directia : E
  Nebulozitate: cer partial noros
  Presiune: 892.9 mb, variabila
  Umezeală relativă: 94%
 • STEFANESTI STANCA

  21-07-2017 ora 09:00
  Temperatură: 22.2 ºC
  Vânt: 2.6 m/s, directia : SE
  Nebulozitate: cer senin
  Presiune: 1000.8 mb, in crestere
  Umezeală relativă: 66%
 • STEI (PETRU GROZA)

  21-07-2017 ora 09:00
  Temperatură: 23.5 ºC
  Vânt: 0.8 m/s, directia : S
  Nebulozitate: cer senin
  Presiune: 981.2 mb, in crestere
  Umezeală relativă: 63%
 • STOLNICI

  21-07-2017 ora 09:00
  Temperatură: 22.6 ºC
  Vânt: 1.1 m/s, directia : N
  Nebulozitate: cer senin
  Presiune: 990.5 mb, in crestere
  Umezeală relativă: 73%
 • SUCEAVA

  21-07-2017 ora 09:00
  Temperatură: 21.1 ºC
  Vânt: 1.6 m/s, directia : S
  Nebulozitate: cer senin
  Presiune: 971.8 mb, in crestere
  Umezeală relativă: 77%
 • SULINA

  21-07-2017 ora 09:00
  Temperatură: 22.4 ºC
  Vânt: 2.3 m/s, directia : NNV
  Nebulozitate: cer senin
  Presiune: 1013.5 mb, in crestere
  Umezeală relativă: 84%
 • SUPURU DE JOS

  21-07-2017 ora 09:00
  Temperatură: 20.2 ºC
  Vânt: 2.1 m/s, directia : S
  Nebulozitate: indisponibil
  Presiune: 994.6 mb, in crestere
  Umezeală relativă: 69%
 • TARCU

  21-07-2017 ora 09:00
  Temperatură: 14.4 ºC
  Vânt: 0.8 m/s, directia : ENE
  Nebulozitate: cer senin
  Presiune: 787.7 mb, in crestere
  Umezeală relativă: 60%
 • TARGOVISTE

  21-07-2017 ora 09:00
  Temperatură: 23.0 ºC
  Vânt: 1.8 m/s, directia : N
  Nebulozitate: cer senin
  Presiune: 980.7 mb, in crestere
  Umezeală relativă: 68%
 • TARGU JIU

  21-07-2017 ora 09:00
  Temperatură: 21.4 ºC
  Vânt: 0.3 m/s, directia : SSV
  Nebulozitate: cer senin
  Presiune: 991.3 mb, in crestere
  Umezeală relativă: 74%
 • TARGU LAPUS

  21-07-2017 ora 09:00
  Temperatură: 17.8 ºC
  Vânt: 0.2 m/s, directia : NNV
  Nebulozitate: cer senin
  Presiune: 972.8 mb, in crestere
  Umezeală relativă: 80%
 • TARGU LOGRESTI

  21-07-2017 ora 09:00
  Temperatură: 20.2 ºC
  Vânt: 0.6 m/s, directia : NNE
  Nebulozitate: cer senin
  Presiune: 984.6 mb, variabila
  Umezeală relativă: 74%
 • TARGU MURES

  21-07-2017 ora 09:00
  Temperatură: 19.8 ºC
  Vânt: 2.1 m/s, directia : NNE
  Nebulozitate: cer senin
  Presiune: 979.5 mb, in crestere
  Umezeală relativă: 76%
 • TARGU NEAMT

  21-07-2017 ora 09:00
  Temperatură: 23.4 ºC
  Vânt: 0.3 m/s, directia : ENE
  Nebulozitate: cer senin
  Presiune: 969.8 mb, in crestere
  Umezeală relativă: 69%
 • TARGU OCNA

  21-07-2017 ora 09:00
  Temperatură: 21.0 ºC
  Vânt: 3.8 m/s, directia : V
  Nebulozitate: cer senin
  Presiune: 986.6 mb, in crestere
  Umezeală relativă: 73%
 • TARGU SECUIESC

  21-07-2017 ora 09:00
  Temperatură: 19.2 ºC
  Vânt: 0.3 m/s, directia : NNV
  Nebulozitate: cer senin
  Presiune: 951.1 mb, variabila
  Umezeală relativă: 72%
 • TARNAVENI (BOBOHALMA)

  21-07-2017 ora 09:00
  Temperatură: 20.1 ºC
  Vânt: 2.0 m/s, directia : SE
  Nebulozitate: cer senin
  Presiune: 955.0 mb, variabila
  Umezeală relativă: 77%
 • TEBEA

  21-07-2017 ora 09:00
  Temperatură: 19.7 ºC
  Vânt: 2.2 m/s, directia : E
  Nebulozitate: indisponibil
  Presiune: 983.0 mb, in crestere
  Umezeală relativă: 77%
 • TECUCI

  21-07-2017 ora 09:00
  Temperatură: 21.4 ºC
  Vânt: 0.8 m/s, directia : NE
  Nebulozitate: cer senin
  Presiune: 1008.0 mb, in crestere
  Umezeală relativă: 66%
 • TIMISOARA

  21-07-2017 ora 09:00
  Temperatură: 23.8 ºC
  Vânt: 0.7 m/s, directia : E
  Nebulozitate: cer partial noros
  Presiune: 1002.8 mb, variabila
  Umezeală relativă: 59%
 • TITU

  21-07-2017 ora 09:00
  Temperatură: 22.5 ºC
  Vânt: 0.7 m/s, directia : ENE
  Nebulozitate: cer senin
  Presiune: 996.7 mb, in crestere
  Umezeală relativă: 77%
 • TOPLITA

  21-07-2017 ora 09:00
  Temperatură: 15.8 ºC
  Vânt: 0.7 m/s, directia : SE
  Nebulozitate: cer senin
  Presiune: 938.8 mb, in crestere
  Umezeală relativă: 80%
 • TULCEA

  21-07-2017 ora 09:00
  Temperatură: 23.4 ºC
  Vânt: 1.0 m/s, directia : ESE
  Nebulozitate: cer senin
  Presiune: 1014.9 mb, variabila
  Umezeală relativă: 72%
 • TURDA

  21-07-2017 ora 09:00
  Temperatură: 20.7 ºC
  Vânt: 0.9 m/s, directia : SE
  Nebulozitate: indisponibil
  Presiune: 965.9 mb, in crestere
  Umezeală relativă: 75%
 • TURNU MAGURELE

  21-07-2017 ora 09:00
  Temperatură: 21.2 ºC
  Vânt: 1.1 m/s, directia : VNV
  Nebulozitate: cer senin
  Presiune: 1011.3 mb, in crestere
  Umezeală relativă: 76%
 • URZICENI

  21-07-2017 ora 09:00
  Temperatură: 22.1 ºC
  Vânt: 0.6 m/s, directia : NE
  Nebulozitate: cer senin
  Presiune: 1007.6 mb, in crestere
  Umezeală relativă: 71%
 • VARADIA DE MURES

  21-07-2017 ora 09:00
  Temperatură: 19.6 ºC
  Vânt: 1.1 m/s, directia : V
  Nebulozitate: indisponibil
  Presiune: 996.5 mb, variabila
  Umezeală relativă: 79%
 • VARFUL OMU

  21-07-2017 ora 09:00
  Temperatură: 10.8 ºC
  Vânt: 1.7 m/s, directia : NE
  Nebulozitate: cer senin
  Presiune: 757.2 mb, in crestere
  Umezeală relativă: 65%
 • VASLUI

  21-07-2017 ora 09:00
  Temperatură: 23.0 ºC
  Vânt: 1.8 m/s, directia : SE
  Nebulozitate: cer senin
  Presiune: 1000.8 mb, in crestere
  Umezeală relativă: 57%
 • VIDELE

  21-07-2017 ora 09:00
  Temperatură: 23.2 ºC
  Vânt: 0.5 m/s, directia : ESE
  Nebulozitate: cer senin
  Presiune: 1002.3 mb, in crestere
  Umezeală relativă: 69%
 • VLADEASA 1800

  21-07-2017 ora 09:00
  Temperatură: 15.4 ºC
  Vânt: 3.0 m/s, directia : VSV
  Nebulozitate: cer partial noros
  Presiune: 819.9 mb, in crestere
  Umezeală relativă: 65%
 • VOINEASA

  21-07-2017 ora 09:00
  Temperatură: 14.2 ºC
  Vânt: 0.7 m/s, directia : N
  Nebulozitate: indisponibil
  Presiune: 951.1 mb, stationara
  Umezeală relativă: 85%
 • ZALAU

  21-07-2017 ora 09:00
  Temperatură: 24.4 ºC
  Vânt: 0.8 m/s, directia : ENE
  Nebulozitate: cer partial noros
  Presiune: 979.4 mb, in crestere
  Umezeală relativă: 56%
 • ZIMNICEA

  21-07-2017 ora 09:00
  Temperatură: 21.4 ºC
  Vânt: 1.1 m/s, directia : VNV
  Nebulozitate: cer senin
  Presiune: 1010.6 mb, in crestere
  Umezeală relativă: 77%


Baze de Date Meteorologice
indicatori

Grafice – parametri meteorologici
Grafice zilnice și lunare pentru principalii parametri meteorologici măsurați la stațiile meteorologice incluse în fluxul internațional de date.

parametri

Catalog – parametri meteorologici
Informații privind lungimea șirurilor de date istorice pentru parametri meteorologici din bazele de date ale Administrației Naționale de Meteorologie.